درباره نشریه
ISSN:
2228-7884
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مدیر مسئول:
دکتر ایرج ساعی ارسی
سردبیر:
دکتر قاسم قاضی
مدیرداخلی:
دکتر سعیده بزازیان
تلفن:
024-35272603
024-35226080 ، داخلی: 476
دورنگار:
024-35272603
024-35226080 ، داخلی: 476
سایت اختصاصی:
sbq.abhariau.ac.ir
نشانی:
ابهر، بلوار وحدت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ساختمان امام خمینی، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/15
مدیر مسئول
دکتر ایرج ساعی ارسی
دکتر ایرج ساعی ارسی
استادیار واحد ابهر دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Iraj Saaee Arasi
Assistant Professor, Abhar Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر قاسم قاضی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مشاوره و راهنمای
Ghasem Ghazi
Professor, University of Tehran
Specialist: consultation and guidance
هیات تحریریه
دکتر امیر آشفته تهرانی
استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Amir Ashofteh Tehrani
Professor, Faculty of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر محمود ساعتچی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی
Mahmood Saatchi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: social Psychology
دکتر فرهاد شقاقی
دکتر فرهاد شقاقی
استادیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی
Farhad Shaghaghi
Assistant Professor, Payame Noor University
Specialist: Psychology
دکتر حسن اسدزاده
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Hassan Asadzadeh
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علیرضا کاکاوند
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: روان شناسی
Ali Reza Kaka Vand
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
دکتر سعیده بزازیان
استادیار واحد ابهر دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Saeedeh Bazazian
Assistant Professor, Abhar Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۴