درباره نشریه
ISSN:
2423-8171
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر مسئول:
دکتر فردین مهرابیان
سردبیر:
دکتر مریم شکیبا
مدیر اجرایی:
فرشته بلالی
تلفن:
013-33824663
سایت اختصاصی:
cjhr.gums.ac.ir
نشانی:
رشت، میدان امام حسین، بلوار کشاورز، دانشکده بهداشت، دفتر مجله تحقیقات سلامت کاسپین، ، کدپستی: 4185733411
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/15
مدیر مسئول
دکتر فردین مهرابیان
مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی
Fardin Mehrabian
Research Center for Health and Environment
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Health Service Management
سردبیر
دکتر مریم شکیبا
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Maryam Shakiba
School of Health
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
اعضای تحریریه
Fabio Zicker
Professor Center for Technological Development in Health (CDTS), Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), Rio de Janeiro, Brazil
Specialist: Communicable disease Research
دکتر سعید هاشمی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Saeed Hashemi
School of Public Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر ایرج ضاربان
مرکز تحقیقات ارتقای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Iraj Zareban
Health Promotion Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر آزیتا محققیان
مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Azita Mohagheghian
Research Center for Health and Environment
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر داود افشاری
استادیار مهندسی مکانیک
دانشگاه زنجان
Davood Afshari
Assistant Professor, Mechanical Engineering
University of Zanjan
سیما مسعودی

Sima Masudi

دکتر یلدا هاشم پور
استادیار مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Yalda Hashempour
Assistant Professor, Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر شادی رحیم زاده

Shadi Rahimzadeh

جلیل جعفری

Jalil Jaafari

آسیه عاشوری

Asieh Ashouri

دکتر جواد وطنی

Javad Vatani

فاطمه مودب

Fatemeh Moaddab

دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر محمدعلی منصورنیا
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، همهگیرشناسی
Mohammad Ali Mansournia
Assistant Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, pidemiology
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر مجید معتمدزاده
استاد گروه ارگونومی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارگونومی
Majid Motamed Zadeh
Professor, Ergonomics
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
دکتر شهیاد آذری حمیدیان
مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Shah Yad Azari Hamidian
Research Center for Health and Environment
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Entomology
دکتر پریسا کسمایی
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Parisa Kasmaei
School of Health
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر سید داوود اشرفی
مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Seyed Davoud Ashrafi
Research Center for Health and Environment
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر آسیه عشوری
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: متخصص آمار
Asieh Ashouri
School of Health
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistician
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
دکتر ایرج محمدفام

Iraj Mohammadfam

مدیر اجرایی
فرشته بلالی
فرشته بلالی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۵