درباره نشریه
ISSN:
2423-8171
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر مسئول:
دکتر فردین مهرابیان
سردبیر:
دکتر مریم شکیبا
مدیر اجرایی:
فرشته بلالی
تلفن:
013-33824663
سایت اختصاصی:
cjhr.gums.ac.ir
نشانی:
رشت، میدان امام حسین، بلوار کشاورز، دانشکده بهداشت، دفتر مجله تحقیقات سلامت کاسپین، ، کدپستی: 4185733411
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/04
مدیر مسئول
دکتر فردین مهرابیان
مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی
Fardin Mehrabian
Research Center for Health and Environment, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Health Service Management
سردبیر
دکتر مریم شکیبا
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Maryam Shakiba
School of Health, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
هیات تحریریه
Fabio Zicker
Professor,
Specialist: Communicable disease Research
دکتر سعید هاشمی
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Saeed Hashemi
School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر نوشین روحانی
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Nooshin Rouhani
School of Health, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر ایرج ضاربان
مرکز تحقیقات ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Iraj Zare Ban
Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر آزیتا محققیان
مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Azita Mohagheghian
Research Center for Health and Environment, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر عنایت الله همایی راد
مرکز تحقیقات آسیب های جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Enayatollah Homaie Rad
Road Trauma Research Center, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Health economics
دکتر مهدی شیرزاد سیبونی
مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mehdi Shirzad Siboni
Research Center for Health and Environment, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor, Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر محمدعلی منصورنیا
استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، همهگیرشناسی
Mohammad Ali Mansournia
Assistant Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, pidemiology
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر مجید معتمدزاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارگونومی
Majid Motamed Zadeh
Professor, Faculty of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر محمدرضا ملکی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammadreza Maleki
Professor, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
دکتر محمود حیدری
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmood Heidari
School of Health, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر شهیاد آذری حمیدیان
مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Shah Yad Azari Hamidian
Research Center for Health and Environment, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Entomology
دکتر ربیع الله فرمانبر
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Rabiollah Farmanbar
Assistant Professor, Gilan University of Medical Sciences
دکتر پریسا کسمایی
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Parisa Kasmaei
School of Health, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر سیدداوود اشرفی
مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Seyed Davoud Ashrafi
Research Center for Health and Environment, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر آسیه عشوری
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: متخصص آمار
Asieh Ashouri
School of Health, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistician
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor, School of Public Health University of Michigan - United States,
دکتر ایرج محمدفام
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، مدیریت محیط زیستی
Iraj Mohammadfam
Professor, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Environmental Management
مدیر اجرایی
فرشته بلالی
فرشته بلالی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۶