درباره نشریه
ISSN:
2645-4408
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهرداد فتحی
مدیر مسئول:
مهرداد فتحی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
منیژه ملایی
تلفن:
021-33202487
021-34436959
دورنگار:
021-33202487
021-34436959
سایت اختصاصی:
www.jares.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2
تهران، کرج، بلوار باغستان، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، بین خیابان 5 و 6، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد 1
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/01
صاحب امتیاز
مهرداد فتحی
مهرداد فتحی

Mehrdad Fathi

مدیر مسئول
مهرداد فتحی
مهرداد فتحی

Mehrdad Fathi

اعضای تحریریه
دکتر منصور زراءنژاد
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری
Mansour Zarra Nezhad
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: econometrics, financial economics, monetary economics, Islamic economics, economics
دکتر منصور مهینی زاده

دانشگاه یزد
Mansour Mahinizadeh

University of Yazd
دکتر روح الله بیات

دانشگاه بوعلی سینا
Rouhollah Bayat

Bu-Ali Sina University
دکتر عبدالمجید آهنگری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد
Abdolmajid Ahangari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر مهدی ذوالفقاری
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
Mehdi Zolfaghari
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
علیرضا عرفانی
دانشیار اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
Alireza Erfani
Associate Professor, economics
Semnan University
دکتر حسین عظیمی

Hossein Azimi

دکتر وحید محمودی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد-گرایش مالیه عمومی و توسعه اقتصادی
Vahid Mahmoudi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Economics, Economic Development, Finance
دکتر اسماعیل رمضان پور
استادیار Economics and Accounting
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اقتصاد و حسابداری
Esmaeel Ramezanpour
Associate Professor Economics and Accounting
University of Guilan
Specialist: Economics and Accounting
دکتر مسعود طاهری نیا

دانشگاه لرستان
Masoud Taherinia

University of Lorestan
دکتر بهزاد کاردان

دانشگاه فردوسی مشهد
Behrooz Kardan

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر عبدالمحمد کاشیان
استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد مالی
Abdolmohammad Kashian
Assistant Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics
Semnan University
Specialist: Economics, Islamic Economics, Financial Economics
دکتر محمدامید اخگر

دانشگاه کردستان
Mohammad Omid Akhgar

University of Kurdistan
دکتر محسن حمیدیان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohsen Hamidian

Central Office, Islamic Azad University
دکتر محبوبه فراهتی
استادیار اقتصاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد
Mahboubeh Farahati
Assistant Professor, Department of Economic
Semnan University
Specialist: Economics
دکتر حسین کاظمی
استادیار حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: حسابداری
Hosein Kazemi
Assistant Professor, Accounting
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
دکتر نرجس زمانی

دانشگاه گیلان
Narjes Zamani

University of Guilan
مدیرداخلی
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۰