درباره نشریه
ISSN:
2645-4408
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مهرداد فتحی
مدیر مسئول:
مهرداد فتحی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
منیژه ملائی
تلفن:
021-33202487
021-34436959
دورنگار:
021-33202487
021-34436959
سایت اختصاصی:
www.jares.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2
تهران، کرج، بلوار باغستان، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، بین خیابان 5 و 6، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد 1
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/30
صاحب امتیاز
مهرداد فتحی
مهرداد فتحی
Mehrdad Fathi
مدیر مسئول
مهرداد فتحی
مهرداد فتحی
Mehrdad Fathi
هیات تحریریه
منصور زراء نژاد
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهره وری نیروی انسانی، اقتصاد مالی، اقتصاد کار و نیروی انسانی
Mansour Zarranezhad
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Labor Economics and Human Resource
دکتر منصور مهینی زاده
منصور مهینی زاده
دانشگاه یزد
Mansour Mahinizadeh
University of Yazd
دکتر روح الله بیات
روح الله بیات
دانشگاه بوعلی سینا
Rouhollah Bayat
Bu-Ali Sina University
عبدالمجید آهنگری
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد
Abdolmajid Ahangari
Professor, Shahid Chamram University
دکتر مهدی ذوالفقاری
مهدی ذوالفقاری
دانشگاه تربیت مدرس
Mehdi Zolfaghari
Tarbiat Modares University
علیرضا عرفانی
دانشیار دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصادسنجی و اقتصاد پولی
Ali Reza Erfani
Associate Professor, Semnan University
Specialist: Econometrics and Monetary Economics
دکتر حسین عظیمی
حسین عظیمی
دانشگاه زنجان
Hosein Azimi
University of Zanjan
وحید محمودی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد-گرایش مالیه عمومی و توسعه اقتصادی
Vahid Mahmoudi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Economics, Economic Development, Finance
دکتر اسماعیل رمضان پور
اسماعیل رمضان پور
دانشگاه گیلان
Esmaeel Ramezanpour
University of Guilan
دکتر مسعود طاهری نیا
مسعود طاهری نیا
دانشگاه لرستان
Masoud Taherinia
University of Lorestan
دکتر بهروز کاردان
بهروز کاردان
دانشگاه فردوسی مشهد
Behrooz Kardan
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر عبدالمحمد کاشیان
عبدالمحمد کاشیان
دانشگاه سمنان
Abdolmohammad Kashian
Semnan University
دکتر محمدامید اخگر
محمدامید اخگر
دانشگاه کردستان
Mohammad Omid Akhgar
University of Kurdistan
دکتر محسن حمیدیان
محسن حمیدیان
دانشگاه آزاد اسلامی
Mohsen Hamidian
محبوبه فراهتی
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مدیریت و علوم اداری
Mahboubeh Farahati
Assistant Professor, Faculty of Economics, Semnan University
Specialist: Management and Administrative Sciences
دکتر حسین کاظمی
حسین کاظمی
واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی
Hosein Kazemi
Qazvin Unit,
دکتر نرجس زمانی
نرجس زمانی
دانشگاه گیلان
Narjes Zamani
University of Guilan
مدیرداخلی
منیژه ملائی
منیژه ملائی
Manijeh Mollaee
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹