درباره نشریه
ISSN:
1562-1057
eISSN:
2476-6755
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی (انجمن علوم و فنون دریایی ایران)
مدیر مسئول:
دکتر بهروز ابطحی
سردبیر:
دکتر حمید علیزاده کتک لاهیجانی
دستیار سردبیر:
دکتر عبدالوهاب مقصودلو
مدیرداخلی:
دکتر محمودرضا اکبرپور جنت
ویراستار فارسی:
دکتر مریم حکیم الهی
ویراستار انگلیسی:
فهیمه فروغی
کارشناس:
دکتر علی شیخ بهایی
تلفن:
021-66944873
021-66944874
021-66944875
دورنگار:
021-66944873
021-66944874
021-66944875
سایت اختصاصی:
joc.inio.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، شماره 3، دفتر اقیانوس شناسی
صندوق پستی:
4781-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/05

اقیانوس شناسی، نشریه ای است علمی و فنی که بصورت فصلنامه منتشر می شود و هدف از انتشار آن معرفی و کمک به پیشبرد جنبه های پژوهشی و آموزشی در زمینه های مختلف علوم و فنون دریایی است و شامل بخشهای مقالات علمی، گزارش ها، رویدادها، معرفی کتاب و واژگان اقیانوس شناسی می باشد.

مدیر مسئول
دکتر بهروز ابطحی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ماهیان
Behrooz Abtahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Aquatic Ecotoxicology & Ecophysiology
سردبیر
دکتر حمید علیزاده کتک لاهیجانی
دانشیار موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم زیستی ایران
رشته تخصصی: زمین شناسی - رسوب شناسی
Hamid Alizadeh Ketak Lahijani
Associate Professor Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science
Specialist: : Sedimentology
دستیار سردبیر
دکتر عبدالوهاب مقصودلو

Abdolvahab Maghsoudlou

اعضای تحریریه
دکتر عبدالحسین امینی
استاد دانشکده زمین شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی رسوبی و رسوب شناسی
Abdolhossein Amini
Professor School of Geology
University of Tehran
Specialist: Sedimentary Geology and Sedimentology
دکتر مرتضی جمالی
دانشیار پژوهشکده بوم شناسی و تنوع زیستی مدیترانه (CNRS) - فرانسه
رشته تخصصی: رسوب شناسی (پالینولوژی)
Morteza Jamali
Associate Professor Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (CNRS) - France
Specialist: Quaternary palynology
دکتر بهروز ابطحی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ماهیان
Behrooz Abtahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Aquatic Ecotoxicology & Ecophysiology
دکتر عباس اسماعیلی ساری
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مراتع و آب، آلودگی هوا، بخارات و ذرات، عناصر نادر، فلزات و غیر فلزات، زیست شناسی محیط زیست، محیط زیست و شیلات
Abbas Esmaeeli Sari
Professor Faculty of Natural Resources and Marine Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Pasture And Water, Air Pollution, Particulates and Particles, Rare Elements, Metals and Nonmetals, Ecotoxicology of the environment, Environment and Fisheries
دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: فیزیک دریا
Mohammad Reza Banazade Mahani
Assistant Professor Faculty of Natural Resources and Marine Sciences
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Sea physics
دکتر سید امین الله تقوی مطلق
دانشیار وزارت جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: ارزیابی ذخایر منابع آبزی
Seyyed Aminollah Taghavi Motlagh
Associate Professor the Ministry of Jahad-e-Agriculture
Specialist: Aquatic Resources Stock Assessment
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر
دانشیار دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران - سواحل
Nasser Hadjizadeh Zaker
Associate Professor, School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
University of Tehran
Specialist: Civil-Coastal Engineering
دکتر قاسم حیدری نژاد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ghasem Heidarinejad
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر حسن خالقی زواره
دکتر حسن خالقی زواره
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: هواشناسی
Hassan Khaleghi Zavareh
Associate Professor
Shahrekord University
Specialist: Meteorology
دکتر حسین زمردیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Hosein Zomorodian
Professor
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر احمد سواری
استاد
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
دکتر مسعود صدری نسب
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک دریایی، اقیانوس شناسی فیزیکی
Masoud Sadrinasab
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Marine Physics, Physical Oceanography
دکتر حمید علیزاده کتک لاهیجانی
دانشیار موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم زیستی ایران
رشته تخصصی: زمین شناسی - رسوب شناسی
Hamid Alizadeh Ketak Lahijani
Associate Professor Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science
Specialist: : Sedimentology
دکتر شهربانو عریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor
Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
دکتر احمد معتمد
استاد پردیس علوم ، دانشکده زمین شناسی
دانشگاه تهران
Ahmad Motamed
Professor College of Science, Faculty of Geology
University of Tehran
ویراستار فارسی
دکتر مریم حکیم الهی
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
Maryam Hakimelahi
Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science
Specialist: Marine Biology- Marine Ecology
ویراستار انگلیسی
فهیمه فروغی
فهیمه فروغی

مدیرداخلی
دکتر محمودرضا اکبرپور جنت
دکتر محمودرضا اکبرپور جنت

کارشناس
دکتر علی شیخ بهایی

Ali Sheikh Bahai

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۲