درباره نشریه
ISSN:
1562-1057
eISSN:
2476-6755
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
مدیر مسئول:
دکتر بهروز ابطحی
سردبیر:
دکتر احمد سواری
مدیرداخلی:
دکتر مریم حکیم الهی
تلفن:
021-66944873
021-66944874
021-66944875
دورنگار:
021-66944873
021-66944874
021-66944875
سایت اختصاصی:
joc.inio.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، شماره 3، دفتر اقیانوس شناسی
صندوق پستی:
4781-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/07

اقیانوس شناسی، نشریه ای است علمی و فنی که بصورت فصلنامه منتشر می شود و هدف از انتشار آن معرفی و کمک به پیشبرد جنبه های پژوهشی و آموزشی در زمینه های مختلف علوم و فنون دریایی است و شامل بخشهای مقالات علمی، گزارش ها، رویدادها، معرفی کتاب و واژگان اقیانوس شناسی می باشد.

مدیر مسئول
بهروز ابطحی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ماهیان
Behrooz Abtahi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Aquatic Ecotoxicology & Ecophysiology
سردبیر
احمد سواری
استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor, Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
هیات تحریریه
عبدالحسین امینی
استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی رسوبی و رسوب شناسی
Abdolhossein Amini
Professor, School of Geology, University of Tehran
Specialist: Sedimentary Geology and Sedimentology
مرتضی جمالی
دانشیار پژوهشکده بوم شناسی و تنوع زیستی مدیترانه (CNRS) - فرانسه
رشته تخصصی: رسوب شناسی (پالینولوژی)
Morteza Jamali
Associate Professor, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (CNRS) - France,
Specialist: Quaternary palynology
بهروز ابطحی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ماهیان
Behrooz Abtahi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Aquatic Ecotoxicology & Ecophysiology
عباس اسماعیلی ساری
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مراتع و آب، آلودگی هوا، بخارات و ذرات، عناصر نادر، فلزات و غیر فلزات، زیست شناسی محیط زیست، محیط زیست و شیلات
Abbas Esmaeeli Sari
Professor, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Pasture And Water, Air Pollution, Particulates and Particles, Rare Elements, Metals and Nonmetals, Ecotoxicology of the environment, Environment and Fisheries
محمدرضا بنازاده ماهانی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: فیزیک دریا
Mohammad Reza Banazade Mahani
Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Sea physics
سیدامین الله تقوی مطلق
دانشیار وزارت جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: ارزیابی ذخایر منابع آبزی
Seyyed Aminollah Taghavi Motlagh
Associate Professor, the Ministry of Jahad-e-Agriculture,
Specialist: Aquatic Resources Stock Assessment
ناصر حاجی زاده ذاکر
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران - سواحل
Nasser Hadjizadeh Zaker
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Civil-Coastal Engineering
قاسم حیدری نژاد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ghasem Heidarinejad
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر حسن خالقی زواره
حسن خالقی زواره
دانشیار دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: هواشناسی
Hassan Khaleghi Zavareh
Associate Professor, Shahrekord University
Specialist: Meteorology
حسین زمردیان
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Hosein Zomorodian
Professor, University of Tehran
Specialist: Geophysics
احمد سواری
استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor, Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
مسعود صدری نسب
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک دریایی، اقیانوس شناسی فیزیکی
Masoud Sadrinasab
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Marine Physics, Physical Oceanography
حمید علیزاده کتک لاهیجانی
دانشیار موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم زیستی ایران
رشته تخصصی: زمین شناسی - رسوب شناسی
Hamid Alizadeh Ketak Lahijani
Associate Professor, Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science,
Specialist: : Sedimentology
شهربانو عریان
استاد دانشگاه تربیت معلم
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor, Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
دکتر احمد معتمد
احمد معتمد
استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
Ahmad Motamed
Professor, Faculty of Geology, University of Tehran
ویراستارفارسی
مریم حکیم الهی
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
Maryam Hakimelahi
Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science,
Specialist: Marine Biology- Marine Ecology
ویراستار انگلیسی
فهیمه فروغی
فهیمه فروغی
مدیرداخلی
مریم حکیم الهی
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
Maryam Hakimelahi
Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science,
Specialist: Marine Biology- Marine Ecology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷