درباره نشریه
ISSN:
2322-3146
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی سهند
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد امامی تبریزی
سردبیر:
دکتر اکبر غفاپوررهبر
مدیر اجرایی:
دکتر امیر حبیب زاده شریف
ویراستار علمی:
دکتر احمد صادقی یزدانخواه
ویراستار علمی:
دکتر رضا محبوبی
ویراستار علمی:
دکتر امیر حبیب زاده شریف
تلفن:
041-23444305
دورنگار:
041-23444305
سایت اختصاصی:
jnsee.sut.ac.ir
نشانی:
تبریز، شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند، معاونت پژوهشی و فناوری، دبیرخانه نشریات تخصصی دانشگاه
صندوق پستی:
51335-1996
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/17
مدیر مسئول
دکتر مهرداد امامی تبریزی
مهرداد امامی تبریزی
Merdad Emami Tabrizi
Sahand University of Technology
ویراستار علمی
دکتر احمد صادقی یزدانخواه
احمد صادقی یزدانخواه
دانشیار گروه قدرت
Ahmad Sadeghi Yazdan Khah
Associate Professor, Power group, Sahand University of Technology
دکتر رضا محبوبی
رضا محبوبی
دانشیار گروه کنترل
Reza Mahboubi
Associate Professor, Power group, Sahand University of Technology
دکتر امیر حبیب زاده شریف
امیر حبیب زاده شریف
استادیار گروه الکترونیک
Amir Habib Zadeh Sharif
Assistant Professor, Department of Electronics, Sahand University of Technology
سردبیر
دکتر اکبر غفاپوررهبر
اکبر غفاپوررهبر
استاد
رشته تخصصی: کامپیوتر
Akbar Ghaffar Pour Rahbar
Professor, Sahand University of Technology
Specialist: Computer
هیات تحریریه
دکتر محمدحسین صداقی
محمدحسین صداقی
استاد گروه مخابرات
Mohammad Hosein Sedaghi
Professor, Telecommunication group, Sahand University of Technology
دکتر اکبر غفاپوررهبر
اکبر غفاپوررهبر
استاد
رشته تخصصی: کامپیوتر
Akbar Ghaffar Pour Rahbar
Professor, Sahand University of Technology
Specialist: Computer
حسین مددی
دانشیار گروه قدرت
رشته تخصصی: حشره شناسی - اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات
Hosein Madadi
Associate Professor, Power group,
Specialist: Entomology - Ecology and biological control of insects
دکتر محمدجواد خسروجردی
محمدجواد خسروجردی
استاد گروه کنترل
Mohammad Javad Khosrow Jerdi
Professor, control group, Sahand University of Technology
دکتر قادر کریمیان
قادر کریمیان
دانشیار گروه الکترونیک
Ghader Karimian
Associate Professor, Department of Electronics, University of Tabriz
دکتر جواد فرونچی
جواد فرونچی
استاد گروه الکترونیک
Javad Foroun Chi
Professor, Department of Electronics, University of Tabriz
دکتر وحید رشتچی
وحید رشتچی
دانشیار گروه الکترونیک
Vahid Rasht Chi
Associate Professor, گروه الکترونيک, University of Zanjan
سعید جلیل زاده
دانشیار گروه مهندسی برق
Saeid Jalil Zadeh
Associate Professor, Electrical Engineering Department, University of Zanjan
حمیدرضا تقی راد
استاد گروه مهندسی برق
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Hamid Reza Taghi Rad
Professor, Department of Electrical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: electrical control engineering
محمد عطائی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Ataei
Professor, University of Isfahan
Specialist: Electrical Engineering-Control
دکتر رسول امیرفتاحی
رسول امیرفتاحی
دانشیار گروه مخابرات
Rasoul Amir Fattahi
Associate Professor, Telecommunication group, Isfahan University of Technology
دکتر نادر صفری شاد
نادر صفری شاد
استاد
Nader Safari Shad
Professor,
دکتر محمدرضا بنایی
محمدرضا بنایی
استاد گروه قدرت
Mohammad Reza Banaee
Professor, Power group, Azarbaijan Shahid Madani University
سیدکمال الدین ستاره دان
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Seyed Kamaledin Setareh Dan
Associate Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: Bioelectric
مدیر اجرایی
دکتر امیر حبیب زاده شریف
امیر حبیب زاده شریف
استادیار گروه الکترونیک
Amir Habib Zadeh Sharif
Assistant Professor, Department of Electronics, Sahand University of Technology