درباره نشریه
ISSN:
2322-3146
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی سهند
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد امامی تبریزی
سردبیر:
دکتر اکبر غفاپوررهبر
مدیر اجرایی:
دکتر آرزو جهانی
ویراستار فارسی:
دکتر رسول کاظم زاده
ویراستار علمی:
دکتر رضا محبوبی
تلفن:
041-33459316
دورنگار:
041-33443877
سایت اختصاصی:
journals.sut.ac.ir/jnsee
نشانی:
تبریز، شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند، معاونت پژوهشی و فناوری، دبیرخانه نشریات تخصصی دانشگاه
صندوق پستی:
51335-1996
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
مدیر مسئول
دکتر مهرداد امامی تبریزی
استادیار
دانشگاه صنعتی سهند
Merdad Emami Tabrizi
Assistant Professor
Sahand University of Technology
ویراستار علمی
دکتر رضا محبوبی
دکتر رضا محبوبی
دانشیار گروه کنترل
دانشگاه صنعتی سهند
Reza Mahboubi
Associate Professor Power group
Sahand University of Technology
سردبیر
دکتر اکبر غفاپوررهبر
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: کامپیوتر
Akbar Ghaffarpour Rahbar
Professor
Sahand University of Technology
Specialist: Computer
اعضای تحریریه
دکتر معصومه آذغانی
دکتر معصومه آذغانی

دکتر محمدحسین صداقی
استاد گروه مخابرات
دانشگاه صنعتی سهند
Mohammad Hosein Sedaghi
Professor Telecommunication group
Sahand University of Technology
دکتر اکبر غفاپوررهبر
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: کامپیوتر
Akbar Ghaffarpour Rahbar
Professor
Sahand University of Technology
Specialist: Computer
دکتر حسین مددی
دانشیار گروه قدرت
رشته تخصصی: حشره شناسی - اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات
Hosein Madadi
Associate Professor Power group
Specialist: Entomology - Ecology and biological control of insects
دکتر محمدجواد خسروجردی
استاد گروه کنترل
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی کنترل
Mohammad Javad Khosrow Jerdi
Professor control group
Sahand University of Technology
Specialist: Control Enigineering
دکتر قادر کریمیان
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: الکترونیک دیجیتال
Ghader Karimian
Associate Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Digital Electronics
دکتر جواد فرونچی
استاد گروه الکترونیک
دانشگاه تبریز
Javad Foroun Chi
Professor Department of Electronics
University of Tabriz
دکتر وحید رشتچی
دانشیار گروه الکترونیک
دانشگاه زنجان
Vahid Rasht Chi
Associate Professor گروه الکترونيک
University of Zanjan
دکتر سعید جلیل زاده
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه زنجان
Saeid Jalil Zadeh
Associate Professor Electrical Engineering Department
University of Zanjan
دکتر حمیدرضا تقی راد
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Hamid Reza Taghi Rad
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: electrical control engineering
دکتر محمد عطایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Ataei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Electrical Engineering-Control
دکتر رسول امیرفتاحی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی اصفهان
Rasoul Amir Fattahi
Associate Professor School of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر نادر صفری شاد
دکتر نادر صفری شاد
استاد گروه کنترل دانشگاه ویسکانسین- پلتویل آمریکا
Nader Safari Shad
Professor
دکتر محمدرضا بنایی
استاد گروه قدرت
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Banaee
Professor Power group
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: electrical engineering
دکتر سید کمال الدین ستاره دان
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Seyed Kamaledin Setareh Dan
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Bioelectric
ویراستار فارسی
دکتر رسول کاظم زاده
دکتر رسول کاظم زاده

مدیر اجرایی
دکتر آرزو جهانی
دکتر آرزو جهانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸