درباره نشریه
ISSN:
1735-8671
eISSN:
2676-5756
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم و فنون فارابی
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی ساوه درودی
سردبیر:
دکتر محمدباقر خرمشاد
مدیر اجرایی:
محمدحسین پناهی
سایت اختصاصی:
fstc.ac.ir/fzr.padafand
نشانی:
تهران، بلوار ارتش، چهارراه مینی سیتی، دانشکده علوم و فنون فارابی
تلفن:
021-29942678
صندوق پستی:
4573-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/25
مدیر مسئول
مصطفی ساوه درودی
دانشیار دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Saveh Daroudi
Associate Professor,
Specialist: political science
سردبیر
محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
هیات تحریریه
محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
فرهاد جاویدراد
استاد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor, Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Habibollah A.Shirazi
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: International Relations
زهرا پیشگاهی فرد
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Zahra Pishghahifard
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political geography
وحیدرضا میرابی
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Vahidreza Mirabi
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Management, Business Management
محمدحسن حبیبیان
استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی
Mohammad Hasan Habibian
Assistant Professor,
غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
Gholam Reza Jalali Farahani
Assistant Professor, Imam Hossein University
مدیر اجرایی
محمدحسین پناهی
محمدحسین پناهی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۷