درباره نشریه
ISSN:
1735-8671
eISSN:
2676-5756
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم و فنون فارابی
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی ساوه درودی
سردبیر:
دکتر محمدباقر خرمشاد
مدیر اجرایی:
دکتر محمدحسین پناهی
ویراستار فارسی:
دکتر محمدحسین پناهی
صفحه آرا:
علی رودگر صفاری
نشانی:
تهران، بلوار ارتش، چهارراه مینی سیتی، دانشکده علوم و فنون فارابی
تلفن:
021-29942678
صندوق پستی:
4573-19395
سایت اختصاصی:
fzr.padafand.fstc.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/10
مدیر مسئول
دکتر مصطفی ساوه درودی
دانشیار جامعه شناسی سیاسی
دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Saveh Daroudi
Associate Professor, political science
Specialist: political science
سردبیر
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
اعضای تحریریه
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر فرهاد جاویدراد
استاد
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Habibollah Abolhasan Shirazi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر زهرا پیشگاهی فرد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Zahra Pishghahifard
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر وحیدرضا میرابی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Vahid Reza Mirabi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, Business Management
دکتر محمدحسن حبیبیان
استادیار
دانشکده علوم و فنون فارابی
Mohammad Hasan Habibian
Assistant Professor
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین
Gholam Reza Jalali Farahani
Assistant Professor
Imam Hossein University
ویراستار فارسی
دکتر محمدحسین پناهی

Mohammad Hosein Panahi

مدیر اجرایی
دکتر محمدحسین پناهی

Mohammad Hosein Panahi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۹