درباره نشریه
ISSN:
1735-8671
eISSN:
2676-5756
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم و فنون فارابی
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی ساوه درودی
سردبیر:
دکتر محمدباقر خرمشاد
مدیر اجرایی:
دکتر محمدحسین پناهی
ویراستار فارسی:
دکتر محمدحسین پناهی
صفحه آرا:
علی رودگر صفاری
نشانی:
تهران، بلوار ارتش، چهارراه مینی سیتی، دانشکده علوم و فنون فارابی
تلفن:
021-29942678
صندوق پستی:
4573-19395
سایت اختصاصی:
fzr.padafand.fstc.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/23
مدیر مسئول
دکتر مصطفی ساوه درودی
دانشیار جامعه شناسی سیاسی
دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Saveh Daroudi
Associate Professor, political science
Specialist: political science
سردبیر
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
اعضای تحریریه
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر فرهاد جاویدراد
استاد
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Habibollah Abolhasan Shirazi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر زهرا پیشگاهی فرد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Zahra Pishghahifard
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر وحیدرضا میرابی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Vahid Reza Mirabi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, Business Management
دکتر محمدحسن حبیبیان
استادیار
دانشکده علوم و فنون فارابی
Mohammad Hasan Habibian
Assistant Professor
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Gholam Reza Jalali Farahani
Assistant Professor
Imam Hossein University
ویراستار فارسی
دکتر محمدحسین پناهی

Mohammad Hosein Panahi

مدیر اجرایی
دکتر محمدحسین پناهی

Mohammad Hosein Panahi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۶