درباره نشریه
ISSN:
2588-6134
eISSN:
2588-4514
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و فرهنگ
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
سردبیر:
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
تلفن:
021-44252042
سایت اختصاصی:
ijts.usc.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی (جنوب به شمال) ، نرسیده به پل همت (رو به روی مرکز تجاری تیراژه) ، خیابان شهید عربشاهی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/04
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor, University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
سردبیر
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor, University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
هیات تحریریه
Can Deniz Koksal
Professor, Akdeniz University, Turkey,
Specialist: Quantitative Methods in Tourism Management
دکتر مژگان عظیمی هاشمی
دانشیار پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mozhgan Azimi Hashemi
Associate Professor of Tourism Research Institute,
Specialist: Sociology
دکتر سیدسعید هاشمی
دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor, University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر علی حسنی
استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری
Ali Hasani
Assistant Professor, Department of Oral & Maxillofacial Surgery, University of Science and Culture
Specialist: Tourism Economics
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor, Faculty of Islamic Education and Culture and Communication,
Specialist: Tourism Communications and Culture
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor, University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
دکتر منوچهر جهانیان
استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیای گردشگری
Manouchehr Jahanian
Assistant Professor, University of Science and Culture
Specialist: Tourism Geography
Azilah Kasim
Professor, Universiti Utara Malaysia, Malaysia,
Specialist: Tourism and Environment
Roberto Micera
Specialist: Tourism Management
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
Badaruddin Mohamed
Professor, University Sains, Malaysia,
Specialist: Sustainable Tourism
دکتر زهرا نادعلی پور
استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: مدیریت گردشگری ، گردشگری پایدار
Zahra Nad Alipour
Assistant Professor, University of Science and Culture
Specialist: Tourism Management, sustainable tourism
Andreas Papatheodorou
Professor, University of the Aegean, Greece,
Specialist: Industrial and Spatial Economics with emphasis on Tourism
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
Richard Sharpley
Professor, University of Central Lancashire, UK,
Specialist: Tourism and Development
دکتر محمدرضا سعیدآبادی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ ، ارتباطات ، رسانه ، توسعه
Mohammad Reza Saeed Abadi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Culture, Communications, Media, Development
دکتر حمید ضرغام بروجنی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت جهانگردی
Hamid Zargham Boroujeni
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management of Operations Research, Tourism Management
ویراستار انگلیسی
دکتر زهرا نادعلی پور
استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: مدیریت گردشگری ، گردشگری پایدار
Zahra Nad Alipour
Assistant Professor, University of Science and Culture
Specialist: Tourism Management, sustainable tourism
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۸