درباره نشریه
ISSN:
2588-6134
eISSN:
2783-3844
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و فرهنگ
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
سردبیر:
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
ویراستار انگلیسی:
دکتر زهرا نادعلی پور
تلفن:
021-44252042
سایت اختصاصی:
ijtcs.usc.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی (جنوب به شمال) ، نرسیده به پل همت (رو به روی مرکز تجاری تیراژه) ، خیابان شهید عربشاهی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/23
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
سردبیر
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
اعضای تحریریه
Can Deniz Koksal
Professor Akdeniz University, Turkey
Specialist: Quantitative Methods in Tourism Management
دکتر مژگان عظیمی هاشمی
دانشیار پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mozhgan Azimi Hashemi
Associate Professor of Tourism Research Institute
Specialist: Sociology
دکتر سید سعید هاشمی
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر علی حسنی
استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری
Ali Hasani
Assistant Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Economics
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor Faculty of Islamic Education and Culture and Communication
Specialist: Tourism Communications and Culture
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
دکتر منوچهر جهانیان
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیای گردشگری
Manouchehr Jahanian
Assistant Professor
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Geography
Azilah Kasim
Professor Universiti Utara Malaysia, Malaysia
Specialist: Tourism and Environment
Roberto Micera

Specialist: Tourism Management
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
Badaruddin Mohamed
Professor University Sains, Malaysia
Specialist: Sustainable Tourism
دکتر زهرا نادعلی پور
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: مدیریت گردشگری ، گردشگری پایدار
Zahra Nad Alipour
Assistant Professor
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Management, sustainable tourism
Andreas Papatheodorou
Professor University of the Aegean, Greece
Specialist: Industrial and Spatial Economics with emphasis on Tourism
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
Richard Sharpley
Professor University of Central Lancashire, UK
Specialist: Tourism and Development
دکتر محمدرضا سعیدآبادی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ ، ارتباطات ، رسانه ، توسعه
Mohammad Reza Saeed Abadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Culture, Communications, Media, Development
حمید ضرغام بروجنی
دانشیار مدیریت جهانگردی- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، پژوهش عملیاتی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی
Hamid Zargham
Associate Professor, Tourism Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Tourism Development Planning
ویراستار انگلیسی
دکتر زهرا نادعلی پور
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: مدیریت گردشگری ، گردشگری پایدار
Zahra Nad Alipour
Assistant Professor
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Management, sustainable tourism
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۷