درباره نشریه
ISSN:
1680-0192
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1372
صاحب امتیاز:
دکتر علی اکبر ولایتی
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر ولایتی
سردبیر:
دکتر مینو محرز
مدیر اجرایی:
دکتر محمد بنی فضل
تلفن:
021-26109396
021-26105350
دورنگار:
021-26109396
021-26105350
سایت اختصاصی:
www.iiccom.org
نشانی:
تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران) ، دارآباد، مرکز آموزشی، پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مسیح دانشوری
صندوق پستی:
154-19575
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/07
صاحب امتیاز
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
سردبیر
دکتر مینو محرز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
اعضای تحریریه
دکتر سید عبدالوهاب البرزی
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی، میکروب شناسی ورزشی
Seyed Abdol Vahab Alborzi
Professor Department of Pediatrics
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Medical Microbiology
دکتر حسین کشاورز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Keshavarz Hossein
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor Pathology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر علیرضا یلدا
دکتر علیرضا یلدا

دکتر گیتی ثمر
دکتر گیتی ثمر

دکتر محمدرضا خادمی
دکتر محمدرضا خادمی

مدیر اجرایی
دکتر محمد بنی فضل
دکتر محمد بنی فضل

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۳