درباره نشریه
ISSN:
2345-6116
eISSN:
2476-6216
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
حسنعلی موذن زادگان
سردبیر:
دکتر منصور جباری
مدیرداخلی:
قدیر امامی
مسئول اشتراک:
امامی
تلفن:
021-48392482
دورنگار:
021-48392482
سایت اختصاصی:
qjpl.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ، کدپستی: 1489684511
صندوق پستی:
14155-8477
اشتراک:
دورنگار:
021-48392482
پست الکترونیک:
soheilasaberi95@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/09
مدیر مسئول
حسنعلی موذن زادگان

Hasanali Moazenzadegan

سردبیر
دکتر منصور جباری
استاد ممتاز/تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق حمل و نقل هوایی
Mansour Jabbari
Full Professor, Allameh Tabataba i University
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public International Law, International Air Law
اعضای تحریریه
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر حسن وکیلیان
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Hasan Vakilian
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دکتر مهدی رضایی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mehdi Rezaee
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دکتر صادق سلیمی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sadegh Salimi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International rights
دکتر حسین شریفی طرازکوهی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hosein Sharifi Tarazkoohi
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: International rights
دکتر جواد کاشانی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی و اقتصادی
Javad Kashani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public and Economic Law
دکتر مهدی زاهدی

Mehdi Zahedi

دکتر همایون حبیبی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Homayoun Habibi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International law
دکتر بیژن عباسی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Bizhan Abbasi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
دکتر حسین رحمت الهی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Hossein Rahmatollahi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights
حسنعلی موذن زادگان

Hasanali Moazenzadegan

دکتر منصور جباری
استاد ممتاز/تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق حمل و نقل هوایی
Mansour Jabbari
Full Professor, Allameh Tabataba i University
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public International Law, International Air Law
دکتر محمدرضا ویژه
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Vijeh
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Mohammad Reza Ziaie Bigdeli
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: General International Law
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
مدیرداخلی
قدیر امامی
کارشناس پژوهشی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghadir Emami
Research Expert
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Scieneces
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۱