درباره نشریه
ISSN:
1735-2770
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دکتر عباس همامی
مدیر مسئول:
دکتر عباس همامی
سردبیر:
دکتر مجید معارف
مدیر اجرایی:
دکتر رضا رفیقدوست
ویراستار فارسی:
دکتر مجید معارف
با همکاری:
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
تلفن:
021-33253910
دورنگار:
021-33253910
سایت اختصاصی:
www.pdmag.ir
صندوق پستی:
333-17115
تلفن همراه:
09109314434
نشانی:
تهران، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید امیراصلان درودیان، جنب مسجد
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/21
صاحب امتیاز
دکتر عباس همامی
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Abbas Homami
Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
مدیر مسئول
دکتر عباس همامی
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Abbas Homami
Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
استاد تمام الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Full Professor, Comparative interpretation
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر شادی نفیسی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Shadi Nafisi
Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith
دکتر مهدی ایزدی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mehdi Eizadi
Professor
University of Urmia
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تفسیر قرآن، علوم قرآنی، قرائات، ادبیات عرب
Mohammadreza Haji Esmaeili
Professor, teology
University of Isfahan
باقر قربانی زرین
استاد تمام دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی-عربی-تطبیقی
Baqer Qorbanizarrin
Full Professor, arabic literature
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: persian literature & arabic literature & comparative literature
دکتر جعفر نکونام
استاد تمام
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Jafar Nekunam
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدرضا ستوده نیا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: quran
Mohammadreza Sotoudehnia
Associate Professor
University of Isfahan
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عباس همامی
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Abbas Homami
Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
ویراستار فارسی
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
دکتر رضا رفیقدوست
دکتر رضا رفیقدوست

Reza Rafighdoost

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۳