درباره نشریه
ISSN:
1735-2770
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباس همامی
سردبیر:
دکتر مجید معارف
مدیر اجرایی:
دکتر رضا رفیقدوست
تلفن:
021-44472310
دورنگار:
021-44472310
سایت اختصاصی:
www.pdmag.info
صندوق پستی:
333-17115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/04
مدیر مسئول
دکتر عباس همامی
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Abbas Homami
Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر بمانعلی دهقان منگابادی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Beman Ali Dehghan Mangabadi
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Theology and Islamic Sciences
دکتر شادی نفیسی
استادیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Shadi Nafisi
Assistant Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عباس همامی
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Abbas Homami
Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدحسن تبراییان
دکتر محمدحسن تبراییان
عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
Mohammad Hasan Tabaraeian
Member of the Supreme Scientific Council of the Islamic Great Encyclopedia
دکتر محمدمهدی مظاهری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه، مدیریت فرهنگی
Mohammad Mahdi Mazaheri
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: cultural management
ویراستارفارسی
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
دکتر رضا رفیقدوست
دکتر رضا رفیقدوست

Reza Rafighdoost

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۸