درباره نشریه
ISSN:
1561-1442
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
انجمن دیابت ایران
مدیر مسئول:
فرمهر منجزی
سردبیر:
دکتر اسدالله رجب
جانشین سردبیر:
دکتر سعید کلباسی
مدیر اجرایی:
شهلا طالقانی
صفحه آرا:
سمیه فولادوند
تلفن:
021-88248126
021-88248125
021-88248124
021-88253113
دورنگار:
021-88275274
سایت اختصاصی:
www.ids.org.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، خیابان رامین ملکوتی، پلاک 27 ، کدپستی: 1443914661
صندوق پستی:
3316-14155
اشتراک:
پست الکترونیک:
ir.ids1968@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۶