درباره نشریه
ISSN:
2423-8120
eISSN:
2423-8139
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر:
دکتر عباسعلی کدخدایی
مدیر اجرایی:
منور میرزایی
تلفن:
021-66414424
سایت اختصاصی:
jplsq.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده، شماره 43
دورنگار:
021-66455852
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/25

این مجله یکی از مجلات تفکیک شده فصلنامه حقوق می باشد.آرشیو این مجله در فصلنامه حقوق قرار دارد.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا تخشید
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Takhshid
Assistant Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
اعضای تحریریه
دکتر ژانت الیزابت بلک
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مطالعات حقوقی آثار باستانی
Janet Elizabeth Blake
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Legal Studies of Antiquities
دکتر امیرحسین رنجبریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Amir Hosein Ranjbarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: General International Law
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Mohammad Reza Ziaie Bigdeli
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: General International Law
دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: General International Law
دکتر الهام امین زاده
دانشیار حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Elham Aminzadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International rights
دکتر خیرالله پروین
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Kheirollah Parvin
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
دکتر منصور جباری
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق حمل و نقل هوایی
Mansour Jabbari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public International Law, International Air Law
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر توکل حبیب زاده
دانشیار مدیر گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs دانشکده روابط بين الملل
Specialist: International Relations, International rights
دکتر سید باقر میرعباسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sayed Bagher Mirabbasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Law
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد رضوی راد
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Mohammad Razavirad
science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: General International Law
مدیر اجرایی
منور میرزایی
کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Monavvar Mirzaei
Masters Faculty of Law and Political Science
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Regional Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳