درباره نشریه
ISSN:
2423-8120
eISSN:
2423-8139
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم متقی
سردبیر:
دکتر عباسعلی کدخدایی
مدیر اجرایی:
منور میرزایی
ویراستار فارسی:
فاطمه جهانگیری
ویراستار انگلیسی:
سوگل صالحی نیک
کارشناس:
آرزو دژهوست گنک
تلفن:
021-66414424
سایت اختصاصی:
jplsq.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده، شماره 43
دورنگار:
021-66455852
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/13
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
سردبیر
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
اعضای تحریریه
دکتر ژانت الیزابت بلک
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مطالعات حقوقی آثار باستانی
Janet Elizabeth Blake
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Legal Studies of Antiquities
دکتر امیرحسین رنجبریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Amir Hosein Ranjbarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: General International Law
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Mohammad Reza Ziaie Bigdeli
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: General International Law
دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی
دانشیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل تجارت، حقوق بازرگانی بین المللی، داوری داخلی . بین المللی، قرارداد های تجاری بین المللی، حقوق سرمایه گذاری خارجی
Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi
Associate Professor, International Law Department
Shahid Beheshti University
Specialist: International Economic Law, International Trade Law, International Commercial Law and Domestic and iInternational Arbitration, International commercial contracts, Law of Foreign Investment
دکتر محمد امامی

دکتر محمدرضا مجتهدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Mojtahedi
Professor
University of Tabriz
Specialist: public rights
دکتر ستار عزیزی
دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
دکتر الهام امین زاده
دانشیار حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Elham Aminzadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International rights
دکتر خیرالله پروین
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Kheirollah Parvin
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
دکتر منصور جباری
استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق حمل و نقل هوایی
Mansour Jabbari
Full Professor, Allameh Tabataba i University
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public International Law, International Air Law
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر توکل حبیب زاده
دانشیار حقوق
دانشگاه امام صادق
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor, law
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs دانشکده روابط بين الملل
Specialist: International Relations, International rights
دکتر سید باقر میرعباسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sayed Bagher Mirabbasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Law
ویراستار فارسی
فاطمه جهانگیری

Fatemeh Jahangiri

ویراستار انگلیسی
سوگل صالحی نیک

مدیر اجرایی
منور میرزایی
کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Monavvar Mirzaei
Masters Faculty of Law and Political Science
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Regional Studies
کارشناس
آرزو دژهوست گنک

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۳