درباره نشریه
ISSN:
1735-0743
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1379
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر رشاد
سردبیر:
دکتر علیرضا قائمی نیا
مدیر اجرایی:
دکتر محمدمهدی حکمت مهر
ویراستار فارسی:
محمداسماعیل انصاری
مسئول اشتراک:
مهناز غنی پور
تلفن:
021-88735417
021-88501064
025-37603572
025-37603575
سایت اختصاصی:
zehn.iict.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پژوهشگاه (دوم) ، پلاک 2، تلفن: 5-37603572
قم، بلوار 15 خرداد ، کوی شهید میثمی
صندوق پستی:
8784-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88735417
021-88501064
دورنگار:
021-88735417
021-88501064
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/29

نظر به اهمیت روزافزون مباحث مربوط به حوزه شناخت و در دسترس نبودن منابع مقتضی علمی در این باره این نشریه می کوشد تا ضمن ترجمه مباحث روزآمد معرفت شناسی از محققان داخلی جهت نظریه پردازی استفاده نماید.

مدیر مسئول
دکتر علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
ویراستار فارسی
محمداسماعیل انصاری
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Esmaeel Ansari

Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر علیرضا قائمی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام
Ali Reza Ghaeminia
Associate professor of Islamic thought and culture
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: Philosophy
دکتر محسن جهانگیری
دکتر محسن جهانگیری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mohsen Jahangiri
Professor
University of Tehran
Specialist: Western philosophy
دکتر یحیی یثربی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد فلسفه،
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی ، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک
Hamidreza Ayatollahy
Professor, philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy, History of Modern and Contemporary Western Philosophy, Philosophy of Religion, Islamic Philosophy, Comparative Philosophy, Philosophy of Science, Science and Religion, General Logic, Philosophy of Descartes, Philosophy of Technology, Ethics in Technology
دکتر مهدی قوام صفری
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه
Mehdi Ghavam Safari
Associate Professor
Specialist: Philosophy
دکتر علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر حسین عشاقی
دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی و عرفان
Hosein Oshaghi
Associate Professor, Philosophy Group of Research Institute for Islamic Culture and Thought
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر ابوالفضل کیاشمشکی
دانشیار گروه معارف ، گروه فلسفه علم
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Abolfazl Kiashemshaki
Associate Professor, islamic study
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Specialist: Islamic philosophy
مدیر اجرایی
دکتر محمدمهدی حکمت مهر

رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Mehdi Hekmat Mehr

Specialist: Philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۶