درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن ماه 1378
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
دکتر سیدامیرحسن دهقانی
مدیرداخلی:
محمدحسین معتمدراد
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 237
021-86037026
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 237
021-88301478
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه پیام کوتاه:
30008995
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 237
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 237
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۴