درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهمن ماه 1378
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش
مدیر مسئول:
محمد ناصری
سردبیر:
مسعود جوادیان
مدیرداخلی:
محمدحسین معتمدراد
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 237
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 237
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه پیام کوتاه:
3000899597
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 237
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 237
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۶