درباره نشریه
ISSN:
X2588-414
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر مریم قبادی
سردبیر:
دکتر محسن قاسم پور راوندی
جانشین سردبیر:
فروغ پارسا
مدیرداخلی:
فاطمه بدوی
با همکاری:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سایت اختصاصی:
quranicstudies.ihcs.ac.ir
صندوق پستی:
4565-13365
تلفن:
021-88046891
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/14
مدیر مسئول
دکتر مریم قبادی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Maryam Ghobadi
Assistant Professor Institute for Humanities and Cultural Studies
سردبیر
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
جانشین سردبیر
فروغ پارسا

Phorogh Parsa

اعضای تحریریه
دکتر نصرت نیل ساز
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nosrat Nilsaz
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
دکتر احمد پاکتچی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ahmad Pakatchi
Associate Professor, Quran and Hadith Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر اعظم پویازاده
استادیار
دانشگاه تهران
Azam Poyazade
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ali Akbar Rabinattaj
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سهراب مروتی
استاد الهیات
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Sohrab Morovvati
Professor, theology
University of Ilam
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید محمدمهدی جعفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mahdi Jafari
Professor
Shahed University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی محمد میرجلیلی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Full Professor, Full Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University
Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
فاطمه بدوی
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: پژوهش زنان
Fatemeh Badvi

Specialist: Women's Research
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱