درباره نشریه
ISSN:
2538-2756
eISSN:
2588-2732
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی موحدی
سردبیر:
علیرضا رشیدی کمیجان
مدیر اجرایی:
دکتر محمدحسین درویش متولی
ویراستار انگلیسی:
رضا کیا
تلفن:
021-76402608
سایت اختصاصی:
mgmt.iaufb.ac.ir
نشانی:
فیروزکوه، میدان ولیعصر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
صندوق پستی:
148
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/17
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی موحدی
دانشیار
Mohammad Mehdi Movahedi
Assistant Professor
Specialist: Operation Management & optimization
سردبیر
علیرضا رشیدی کمیجان
علیرضا رشیدی کمیجان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Alireza Rashidi Komijan
Department of Industrial Engineering
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Optimization
اعضای تحریریه
Jully Jeunet

Specialist: Optimisation combinatoire algorithmique
علیرضا فراز

Alireza faraz
Management school of the university
Specialist: economic and management sciences
hamid sayarshad
Cornell university
Specialist: transportation systems
دکتر محمدمهدی موحدی
دانشیار
Mohammad Mehdi Movahedi
Assistant Professor
Specialist: Operation Management & optimization
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
محمد بمانی مقدم
استاد
Mohammad Bamni Moghaddam
Professor
Specialist: Quality Control
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
رضا فرضی پور

Reza Farzipoor

Specialist: Production Operation Management, Supply Chain
دکتر ناصر حمیدی
استاد مدیریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Naser Hamidi
Professor, Management
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
Specialist: Operation research
دکتر نقی شجاع
دانشیار دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Naghi Shojae
Associate Professor Faculty of Basic Sciences
Firoozkuh Branch, Islamic Azad University
Specialist: Data Envelopment Analysis
دکتر رضا رادفر
استاد گروه علمی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Radfar
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

Abdolhamid Safaei Ghadikolaei

ویراستار انگلیسی
رضا کیا
رضا کیا

مدیر اجرایی
دکتر محمدحسین درویش متولی
استادیار گروه مدیریت صنعتی, دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع، تحلیل پوششی داده ها
Mohammad Hossein Darvish Motevalli
Assistant Professor, Department industrial managem3
West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: supply chain, industrial management, Data Envelopment Analysis
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۳