درباره نشریه
ISSN:
1563-0854
eISSN:
2522-011X
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
شهریور ماه 1376
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مدیر مسئول:
دکتر محمد شکرچی زاده
سردبیر:
دکتر علی کاوه
تلفن:
021-77240540 ، داخلی: 6458،3106
دورنگار:
021-77240540 ، داخلی: 6458،3106
سایت اختصاصی:
link.springer.com/journal/42107
نشانی:
تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، فاز 2 شهرک فرهنگیان، خیابان شهید علی مروی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ، کدپستی: 1464738831
صندوق پستی:
1696-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/20
مدیر مسئول
محمد شکرچی زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
Mohammad Shekar Chi Zadeh
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
سردبیر
علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
هیات تحریریه
علی احمدی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ali Ahmadi
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemilogist
 عکاس
عکاس
 آریا
آریا
 آستانه
آستانه
 bathe
bathe
 داتا
داتا
 ایسریگ
ایسریگ
دکتر  اسلامی
اسلامی
 قوامی
قوامی
هادی
دانشیار
Muhammad N.S Hadi
Associate Professor, University of Leeds,
Specialist: Structural Engineering
 هاردینگ
هاردینگ
 ایسچیک
ایسچیک
دکتر  خالو
خالو
 لویس
لویس
 منگ
منگ
 موترو
موترو
هوشیار نوشین
استاد
Hoshyar Nooshin
Professor, London University,
Specialist: Space Structures
 اولویا
اولویا
 پرهیزکار
پرهیزکار
 پاوول
پاوول
رمضان پور
رمضان پور
 ردی
ردی
سعادت پور
سعادت پور
مهمت ساکا
استاد
Mehmet Polat Saka
Professor, University of Aston in Birmingham.Birmingham, U.K,
Specialist: Structural Engineering
عیسی سلاجقه
استاد
Eysa Salajegheh
Professor, Surrey University.England,
Specialist: Structural Engineering
محمد شکرچی زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
Mohammad Shekar Chi Zadeh
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
 شکیب
شکیب
 تاکادا
تاکادا
 تسنیمی
تسنیمی
 تنگ
تنگ
 Thierauf
Thierauf
 تاپینگ
تاپینگ
 توروپو
توروپو
 وفایی
وفایی
 زیگلر
زیگلر
 زینگونی
زینگونی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۴