درباره نشریه
ISSN:
2382-9664
eISSN:
2382-9656
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن قارچ شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رسول زارع
سردبیر:
دکتر محمد جوان نیکخواه
مدیر اجرایی:
فائزه علی آبادی
ویراستار انگلیسی:
دکتر شهاب نیک آبادی
تلفن:
021-22403012-16 ، داخلی: 7318
دورنگار:
021-22403012-16 ، داخلی: 7318
سایت اختصاصی:
mij.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه چمران، خیابان یمن، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، انجمن قارچ شناسی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/16
مدیر مسئول
دکتر رسول زارع
استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی، بیماری شناسی گیاهی
Rasool Zare
Research Institute of Plant Protection Research
Specialist: Mycology
سردبیر
دکتر محمد جوان نیکخواه
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان، قارچ شناسی، ژنتیک و تکامل قارچ ها
Mohammad Javan Nikkhah
Full Professor, Department of Plant Protection
دانشگاه تهران
Specialist: Mycology and fungal diseases of plants, Mycology, Genetics and Evolution of the Fungi
اعضای تحریریه
دکتر مهدی رزاقی ابیانه
گروه قارچ شناسی، موسسه پاستور ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی، میکوتوکسیولوژی
Mehdi Razzaghi Abyaneh
Department of Mycology, Pasteur Institute of Iran
Specialist: Mycology, Mycotoxicology
دکتر محمد جوان نیکخواه
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان، قارچ شناسی، ژنتیک و تکامل قارچ ها
Mohammad Javan Nikkhah
Full Professor, Department of Plant Protection
دانشگاه تهران
Specialist: Mycology and fungal diseases of plants, Mycology, Genetics and Evolution of the Fungi
دکتر جعفر ارشاد
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Jafar Ershad
Professor National Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
دکتر قربانعلی حجارود
استاد دانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Ghorban Ali Hedjaroude
Professor College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Mycology
دکتر ضیاءالدین بنی هاشمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی و بیماریهای گیاهی خاکزاد
Ziaeddin Banihashemi
Professor Faculty of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Plant pathology and plant diseases
دکتر بهرام شریف نبی
استاد تمام گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Bahram Sharifnabi
Full Professor, Plant Protection
Isfahan University of Technology
Specialist: Mycology
دکتر مهرداد عباسی
دانشیار پژوهشکده حفاظت گیاهان ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Mehrdad Abbasi
Associate Professor of Iranian Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
دکتر منصوره میرابوالفتحی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Professor Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Plant Pathology
دکتر دوستمراد ظفری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی
Doost Morad Zafari
Associate Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Plant Pathology, Mycology
ویراستار انگلیسی
دکتر شهاب نیک آبادی

رشته تخصصی: زیست شناسی گیاه و بوم شناسی ترمیم
Shahab Nikabadi

Specialist: Plant Biology and Restoration Ecology
مدیر اجرایی
فائزه علی آبادی

رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاه
Faezeh Aliabadi

Specialist: Plant Pathology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰