درباره نشریه
ISSN:
2382-9664
eISSN:
2382-9656
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن قارچ شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رسول زارع
سردبیر:
دکتر بهرام شریف نبی
مدیر اجرایی:
فریبا قادری
تلفن:
021-22403012-16 ، داخلی: 7318
دورنگار:
021-22403012-16 ، داخلی: 7318
سایت اختصاصی:
mij.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه چمران، خیابان یمن، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، انجمن قارچ شناسی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/17
مدیر مسئول
دکتر رسول زارع
استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی، بیماری شناسی گیاهی
Rasool Zare
Research Institute of Plant Protection Research
Specialist: Mycology
سردبیر
دکتر بهرام شریف نبی
استاد تمام گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Bahram Sharifnabi
Full Professor, Plant Protection
Isfahan University of Technology
Specialist: Mycology
اعضای تحریریه
دکتر مهدی رزاقی ابیانه
گروه قارچ شناسی، موسسه پاستور ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی، میکوتوکسیولوژی
Mehdi Razzaghi Abyaneh
Department of Mycology, Pasteur Institute of Iran
Specialist: Mycology, Mycotoxicology
دکتر مهدی ارزنلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: قارچ شناسی-فیلوژنی و تاکسونومی
Mahdi Arzan Lou
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Phylogeny and Taxonomy
دکتر سید اکبر خداپرست
استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Seyed Akbar Khodaparast
Professor, Department of Plant protection
University of Guilan
Specialist: Mycologist
دکتر پریسا طاهری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Parisa Taheri
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Older medicine
Artur Alves

Roland Kirschner

دکتر محمد جوان نیکخواه
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان، قارچ شناسی، ژنتیک و تکامل قارچ ها
Mohammad Javan Nikkhah
Full Professor, Department of Plant Protection
دانشگاه تهران
Specialist: Mycology and fungal diseases of plants, Mycology, Genetics and Evolution of the Fungi
دکتر جعفر ارشاد
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Jafar Ershad
Professor National Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
دکتر قربانعلی حجارود
استاد دانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Ghorban Ali Hedjaroude
Professor College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Mycology
دکتر ضیاءالدین بنی هاشمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی و بیماریهای گیاهی خاکزاد
Ziaeddin Banihashemi
Professor Faculty of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Plant pathology and plant diseases
دکتر منصوره میرابوالفتحی
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Full Professor, phytopathology
Specialist: Plant Pathology
دکتر دوستمراد ظفری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی
Doost Morad Zafari
Associate Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Plant Pathology, Mycology
مدیر اجرایی
فریبا قادری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱