درباره نشریه
ISSN:
1681-6919
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
صائب ماکویی
مدیر مسئول:
صائب ماکویی
سردبیر:
آیدین ماکویی
مدیرداخلی:
شیوا حسن زاده
تلفن:
021-88024622
دورنگار:
021-88024622
سایت اختصاصی:
www.iranbmemag.com
نشانی:
تهران، میدان گلها، خبابان کاج شمالی، نرسیده به تقاطع فتحی شقاقی، پلاک 146، واحد 4
اشتراک:
پست الکترونیک:
info@iranbmemag.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۰۱