درباره نشریه
ISSN:
1029-4783
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1374
صاحب امتیاز:
دکتر سید محمود مرعشی نجفی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود مرعشی نجفی
سردبیر:
محمود طیار مراغی
صفحه آرا:
محمدصالح یگانه
تلفن:
025-37741970-8
025-37738264
دورنگار:
025-37743637
نشانی:
قم، خیابان آیت الله مرعشی نجفی (ره) ، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، دفتر میراث شهاب، ، کدپستی: 3715799473
تلفن همراه:
09192514651
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۴