درباره نشریه
ISSN:
2538-6298
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر میلاد فتحی
مدیر مسئول:
دکتر میلاد فتحی
سردبیر:
دکتر امیرحسین یوسفی
مدیرداخلی:
منیژه ملایی
تلفن:
021-43857124
021-33202487
026-34543131
دورنگار:
021-43857124
سایت اختصاصی:
www.rahs.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 293
تهران، کرج، بلوار امام خمینی (باغستان) ، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735 ،ساختمان پرند، واحد 1، تلفن: 02634436959
کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، کوچه شهید سبحانی، پلاک 28، واحد 4 ، کدپستی: 3143953595
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/05
صاحب امتیاز
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

مدیر مسئول
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

سردبیر
دکتر امیرحسین یوسفی
دکتر امیرحسین یوسفی

Amir Hosein Yousefi

اعضای تحریریه
دکتر پریسا آروند
دانشکده هنر و معماری
Parisa Arvand
دانشگاه ملي مالزي
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر سجاد اکبری
استادیار
دانشگاه ارومیه
Sajjad Akbari
Assistant Professor
University of Urmia
علیرضا اکرمی حسن کیاده
دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: نقاشی
Ali Reza Akrami Hassan Kiadeh
College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Painting
بهرام ایمانی
دانشیار عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی , دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bahram Imani
Associate Professor, Faculty member, Department of Urban and Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and Rural planning
دکتر اعظم بابکی راد
دکتر اعظم بابکی راد
واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Azam Babaki Raad
Mashhad Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مرضیه تراجی

دانشگاه گیلان
Marzieh Taraji

University of Guilan
دکتر نغمه خرازیان

دانشگاه زنجان
Naghmeh Kharazian

University of Zanjan
دکتر روح الله رحیمی
استادیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Rouhollah Rahimi
Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Arts and Architecture
University of Mazandaran
Specialist: Architecture and Urban Design
دکتر داوود رضایی
دانشکده مهندسی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: معماری
Davood Rezaee
Faculty of Engineering
University of Zanjan
Specialist: Architecture
دکتر بهادر زمانی
دانشیار ، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: طراحی شهری
Bahador Zamani
Associate Professor, Urban Planning Department
Isfahan University of Art
Specialist: Urban Design
دکتر مینو شفایی

دانشگاه هنر اصفهان
Minoo Shafaee

Isfahan University of Art
دکتر جواد شکاری نیری
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: باستان شناسی
Javad Shekari Nayerri
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Archeology
دکتر ناصر صنوبر
استاد تمام مدیریت ، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت
Naser Sanoubar
Full Professor, Management
University of Tabriz
Specialist: Management
دکتر محمدرضا طیبی
دکتر محمدرضا طیبی

دانشگاه مازندران
Mohammad Reza Tayebi

University of Mazandaran
دکتر مظفر عباس زاده
استادیار
دانشگاه ارومیه
Mozaffar Abbaszadeh
Assistant Professor
University of Urmia
دکتر علی عمرانی پور
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Ali Omranipour
Associate Professor, Faculty of Architecture & Art
University of Kashan
دکتر افشین عموزاده لیچایی
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
Afshin Amoozadeh Lichaee
Assistant Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
دکتر غزال کرامتی
استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی (گرایش طراحی شهری)
Ghazal Keramati
Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
دکتر امیررضا کریمی آذری
دانشیار معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: معماری
Amir Reza Karimi Azeri
Associate Professor, Associate professor, architecture, art and architecture, university of guilan, rasht, iran
University of Guilan
Specialist: Architecture
دکتر محسن کشاورز
استادیار مرمت و احیاء بناهای تاریخی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mohsen Keshavarz
Assistant Professor, Restoration of historical monuments
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر محمدمهدی گودرزی سروش
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Mehdi Goodarzi Soroush
Assistant Professor Faculty of Art and Architecture
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر مهرداد متین راد
دکتر مهرداد متین راد
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mehrdad Matin
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر بهزاد محبی

دانشگاه محقق اردبیلی
Behzad Mohebi

University of Mohaghegh Ardabili
دکتر علیرضا محمدی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
Ali Reza Mohammadi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and urban and rural planning
دکتر حسین مدی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری - معماری و انرژی
Hosein Maddi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture - Architecture and Energy
دکتر مهدی مقیمی
استادیار
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: معماری
Mehdi Moghimi
Assistant Professor
University of Zanjan
Specialist: Architecture
دکتر علیرضا مهدی زاده
دانشیار پژوهش هنر، نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه باهنر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: عکاس. پژوهشگر حوزه عکاسی
Alireza Mehdizadeh
Associate Professor, painting
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Photography
دکتر سید محسن موسوی
دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مهندسی معماری
Seyyed Mohsen Moosavi
College of Arts and Architecture
University of Mazandaran
Specialist: Architectural Engineering
دکتر کیانوش ناصرالمعمار
استادیار واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی معماری
Kianoosh Naserolmemar
Assistant Professor Ghazvin Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: مهندسي معماري
دکتر امیرهوشنگ نظرپوری
دانشیار مدیریت
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Amirhooshang Nazarpouri
Associate Professor, management
University of Lorestan
Specialist: system management
دکتر محمد باقری
دانشیار
دانشگاه زنجان
Mohammad Bagheri
Associate Professor
University of Zanjan
احمد جعفری
مدرس
Ahmad Jafari

مدیرداخلی
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۶