درباره نشریه
ISSN:
2538-6298
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر میلاد فتحی
مدیر مسئول:
دکتر میلاد فتحی
سردبیر:
دکتر امیرحسین یوسفی
مدیرداخلی:
منیژه ملایی
تلفن:
021-43857124
021-33202487
دورنگار:
021-43857124
021-33202487
سایت اختصاصی:
www.rahs.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2
تهران، کرج، بلوار امام خمینی (باغستان) ، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735 ،ساختمان پرند، واحد 1، تلفن: 02634436959
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/17
صاحب امتیاز
دکتر میلاد فتحی
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

مدیر مسئول
دکتر میلاد فتحی
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

سردبیر
دکتر امیرحسین یوسفی
دکتر امیرحسین یوسفی

Amir Hosein Yousefi

اعضای تحریریه
دکتر پریسا آروند
دانشکده هنر و معماری
Parisa Arvand
دانشگاه ملي مالزي
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر سجاد اکبری
استادیار
دانشگاه ارومیه
Sajjad Akbari
Assistant Professor
University of Urmia
علیرضا اکرمی حسن کیاده
دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: نقاشی
Ali Reza Akrami Hassan Kiadeh
College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Painting
بهرام ایمانی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bahram Imani

Specialist: Geography and Rural planning
دکتر اعظم بابکی راد
دکتر اعظم بابکی راد
واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Azam Babaki Raad
Mashhad Branch
Central Office, Islamic Azad University
محمد باقری
محمد باقری

دکتر مرضیه تراجی

دانشگاه گیلان
Marzieh Taraji

University of Guilan
دکتر نغمه خرازیان

دانشگاه زنجان
Naghmeh Kharazian

University of Zanjan
دکتر روح الله رحیمی

دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Rouhollah Rahimi

University of Mazandaran
Specialist: Architecture and Urban Design
دکتر احمد جعفری صمیمی
هیات علمی و سردبیر پژوهشنامه اقتصاد کلان
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi

Specialist: Economics
دکتر داوود رضایی
دانشکده مهندسی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: معماری
Davood Rezaee
Faculty of Engineering
University of Zanjan
Specialist: Architecture
دکتر بهادر زمانی
دانشیار ، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: طراحی شهری
Bahador Zamani
Associate Professor, Urban Planning
Isfahan University of Art
Specialist: Urban Design
دکتر مینو شفایی

دانشگاه هنر اصفهان
Minoo Shafaee

Isfahan University of Art
دکتر جواد شکاری نیری
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: باستان شناسی
Javad Shekari Nayerri
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Archeology
دکتر ناصر صنوبر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت
Naser Sanoubar
Professor
University of Tabriz
Specialist: Management
دکتر محمدرضا طیبی
دکتر محمدرضا طیبی

دانشگاه مازندران
Mohammad Reza Tayebi

University of Mazandaran
دکتر مظفر عباس زاده
استادیار
دانشگاه ارومیه
Mozaffar Abbaszadeh
Assistant Professor
University of Urmia
دکتر علی عمرانی پور
استادیار دانشکده معماری و هن
دانشگاه کاشان
Ali Omranipoor
Assistant Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
دکتر افشین عموزاده لیچایی
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
Afshin Amoozadeh Lichaee
Assistant Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
دکتر غزال کرامتی
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ghazal Keramati
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر امیررضا کریمی آذری
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: معماری
Amir Reza Karimi Azari
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Architecture
دکتر محسن کشاورز

دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mohsen Keshavarz

Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر محمدمهدی گودرزی سروش
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Mehdi Goodarzi Soroush
Assistant Professor Faculty of Art and Architecture
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر مهرداد متین راد
دکتر مهرداد متین راد
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mehrdad Matin
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر بهزاد محبی

دانشگاه محقق اردبیلی
Behzad Mohebi

University of Mohaghegh Ardabili
دکتر علیرضا محمدی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
Ali Reza Mohammadi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and urban and rural planning
دکتر حسین مدی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری - معماری و انرژی
Hosein Maddi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture - Architecture and Energy
دکتر مهدی مقیمی
استادیار
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: معماری
Mehdi Moghimi
Assistant Professor
University of Zanjan
Specialist: Architecture
دکتر علیرضا مهدی زاده
دانشکده هنر و معماری صبا
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Alireza Mehdizadeh

Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر سید محسن موسوی
دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مهندسی معماری
Seyyed Mohsen Moosavi
College of Arts and Architecture
University of Mazandaran
Specialist: Architectural Engineering
دکتر کیانوش ناصرالمعمار
استادیار واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی معماری
Kianoosh Naserolmemar
Assistant Professor Ghazvin Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: مهندسي معماري
دکتر امیرهوشنگ نظرپوری
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: مدیریت
Amir Hooshang Nazarpoori
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: management
مدیرداخلی
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۰