درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
علی رزاقی بهار
مدیر مسئول:
علی رزاقی بهار
سردبیر:
سروش مظفرمقدم
دبیر تحریریه:
علی صنعوی
مدیر هنری:
احسان رضایی
روابط عمومی:
سیدپارسا علوی
طراح و گرافیست:
سپیده الله وردی
تلفن:
051-37682203
دورنگار:
051-37682203
نشانی:
مشهد، بلوار خیام، خیام 11، شماره 76
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09357328585
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۹