درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
انتشار این مجله از سال 25 متوقف و پس از آن به دو مجله به نام های به زراعی نهال و بذر و به نژادی نهال و بذر تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مدیر مسئول:
دکتر عباس کشاورز
سردبیر:
دکتر محمد ترابی
تلفن:
026-32702965
026-32702859 ، داخلی: 280
دورنگار:
026-32702965
026-32702859 ، داخلی: 280
نشانی:
کرج، میدان شهید فهمیده ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، دفتر مجله نهال و بذر
صندوق پستی:
31585-4119
تاریخ به‌روزآوری: 1389/01/08

انتشار این مجله از سال بیست و پنجم متوقف و پس از آن به دو مجله به نام های به زراعی نهال و بذر و به نژادی نهال و بذر تفکیک شده است.

مدیر مسئول
دکتر عباس کشاورز
معاون وزیر جهاد کشاورزی
Abbas Keshavarz
Deputy Minister of Agriculture Jihad
سردبیر
دکتر محمد ترابی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mohammad Torabi
Professor School of Agriculture
Specialist: Plant Pathology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۸