درباره نشریه
ISSN:
2345-6485
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سید علی اصغر علوی
سردبیر:
دکتر سید علی اصغر علوی
معاون سردبیر:
دکتر حمیدرضا پاکشیر
مدیر اجرایی:
دکتر شهرام همدانی
مدیرداخلی:
دکتر سعید نعمتی
ویراستار انگلیسی:
دکتر شهرام همدانی
تلفن:
071-36280458
دورنگار:
071-36280458
سایت اختصاصی:
dentjods.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان قصر دشت، قم آباد، دانشکده دندانپزشکی
صندوق پستی:
1836-71345
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/25
مدیر مسئول
دکتر سید علی اصغر علوی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
Aliasghar Alavi
Professor School of Dentistry
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Operative Dentistry
سردبیر
دکتر سید علی اصغر علوی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
Aliasghar Alavi
Professor School of Dentistry
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Operative Dentistry
معاون سردبیر
دکتر حمیدرضا پاکشیر
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتودنسی
Hamid Reza Pakshir
Professor School of Dentistry
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
اعضای تحریریه
Junji Tagami
Tokyo Medical and Dental Sciences, JAPAN
دکتر محمدرضا آذر
گروه اندودنتیکس
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Reza Azar
Deprtment of Endodontics
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر آزاده اندیشه تدبیر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Azadeh Andishetadbir

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر بهرام جاوید

Bahram Javid
Pacific University, USA
دکتر اکبر خیاط
استاد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Akbar Khayat
Professor University of British Colombia, CANADA
Specialist: Endodontics
دکتر هنگامه خسروپناه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hengameh Khosropanah

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مهران مرتضوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Mehran Mortazavi
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر علیرضا صدر
دانشیار
رشته تخصصی: دندانپزشکی عملیاتی
Ali Reza Sadr
Associate Professor School of Dentistry, University of Washington, USA
Specialist: Operative Dentistry
دکتر محسن شیرازی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارتودنسی
Mohsen Shirazi
Professor Dental Faculty
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر مهتاب معمارپور

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mahtab Memarpour

Shiraz University of Medical Sciences
Heo Min Suk
Seoul National University, KOREA
Paul Van der Stelt
professor Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Amsterdam, The Netherlands
دکتر ماهرو وجدانی
گروه پروتزهای پروتز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mahroo Vojdani
Department of Prosthodontics
Shiraz University of Medical Sciences
Iaazat Yavuz
Department of Physics, Marmara University, Ziverbey, Istanbul, Turkey.
ویراستار انگلیسی
دکتر شهرام همدانی

دانشگاه شیراز
Shahram Hamedani
Private Practice
University of Shirazu
مدیر اجرایی
دکتر شهرام همدانی

دانشگاه شیراز
Shahram Hamedani
Private Practice
University of Shirazu
مدیرداخلی
دکتر سعید نعمتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Saeid Nemati
Books & Journals Group
Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۸۲