درباره نشریه
ISSN:
1682-6787
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
عباس اعتمادزاده
مدیر مسئول:
عباس اعتمادزاده
سردبیر:
عباس اعتمادزاده
مدیر اجرایی:
صدف اعتمادزاده
ویراستار فارسی:
الهام سلمانی فروغی
روابط عمومی:
سروناز اعتمادزاده
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
خشایار زارعی
تلفن:
021-22576324
دورنگار:
021-22576324
سایت اختصاصی:
www.memarie-dakheli.com
نشانی:
تهران، اتوبان صدر، خیابان منظریه، کوچه میثم، پلاک 13، واحد11، ، کدپستی: 1951884615
صندوق پستی:
364-19575
تاریخ به‌روزآوری: 1394/12/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰