درباره نشریه
ISSN:
1735-952x
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
بهمن 1381
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
این مجله تا شماره 139 با نام ماهنامه اندیشه گستر منتشر شده است.
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی نظری
سردبیر:
قاسم خاکی جوان
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
افسانه پورمرادی
تلفن:
021-44181902
دورنگار:
021-44181902
سایت اختصاصی:
www.saipaonline.com
نشانی:
تهران، کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا، ماهنامه اندیشه گستر سایپا
سامانه پیام کوتاه:
30002054
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-47209443
021-47209543
تاریخ به‌روزآوری: 1394/03/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲۶