درباره نشریه
ISSN:
1735-0344
eISSN:
2345-3729
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا مسجدی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا جماعتی
مدیر اجرایی:
دکتر علی عبداللهی نیا
تلفن:
021-26109848
دورنگار:
021-26109848
سایت اختصاصی:
www.tanaffosjournal.ir
نشانی:
تهران، دارآباد، خیابان شهید باهنر، مرکز آموزشی پژوهشی سل و بیماریهای ریوی
صندوق پستی:
154-19575
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/05
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا مسجدی
استاد تمام pulmonary
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص بیماری های ریوی و دستگاه تنفس، بیماری های داخلی
Mohammad Reza Masjedi
Full Professor, Department of pulmonary medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pulmonology and internal Medicine
سردبیر
دکتر حمیدرضا جماعتی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های ریه
Hamid Reza Jamaati
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung diseases
اعضای تحریریه
دکتر عزیزالله عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Azizollah Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Thoracic Surgery
Ian M Adcock
Ian M Adcock
Respiratory Cell, Molecular Biology, National Heart & Lung Institute, Imperial College London, UK
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor Pathology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر احمدرضا بهرمند
دکتر احمدرضا بهرمند
دانشیار
Ahmad Reza Bahrmand
Associate Professor Mycobacteriology, Pasteur Institute of Iran
Peter J Barnes
Peter J Barnes
Respiratory Medicine, Imperial College London Airway Disease Section, National Heart & Lung Institute, London, UK
Specialist: Thoracic Medicine
Johan Garssen
Division of Pharmacology, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Faculty of Science, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
Specialist: Farmaceutische wetenschappen - Pharmacology - Immunopharmacology
دکتر مصطفی قانعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
دکتر حسن حیدرنژاد
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه، بیماریهای داخلی
Hassan Heidar Nejad
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist, Internal Diseases
Nicholas Hill
Nicholas Hill
Tufts Medical Center Professor of Medicine at Tufts University School of Medicine, USA
Specialist: Pulmonary, Critical Care and Sleep Division
دکتر محمدرضا مسجدی
استاد تمام pulmonary
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص بیماری های ریوی و دستگاه تنفس، بیماری های داخلی
Mohammad Reza Masjedi
Full Professor, Department of pulmonary medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pulmonology and internal Medicine
دکتر فروزان محمدی
دکتر فروزان محمدی

دانشگاه شهید بهشتی
Foroozan Mohammadi

Shahid Beheshti University
Specialist: Pathology
دکتر اسماعیل مرتضی
دکتر اسماعیل مرتضی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Esmaeil Mortaz
Faculty of Science, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands, Chronic Respiratory Disease Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر عرفان رحمان
دکتر عرفان رحمان
دانشیار
Irfan Rahman
Associate Professor Department of Environmental Medicine and Pulmonary Medicine, University of Rochester Medical Center, Rochester, USA.
Specialist: Environmental Medicine, Lung Biology and Diseases Program
دکتر فرانک ریگلند
دکتر فرانک ریگلند

Frank Redegeld
Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Faculty of Science, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
Specialist: Pharmacology
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
مدیر اجرایی
دکتر علی عبداللهی نیا
دکتر علی عبداللهی نیا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۸۲