درباره نشریه
ISSN:
1735-1324
eISSN:
2588-6177
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1382
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر هومان لیاقتی
سردبیر:
مسعود شیدایی
مدیر اجرایی:
بهروز نامدار
مدیرداخلی:
دکتر فراهم احمدزاده
کارشناس:
محدثه صادقی
تلفن:
021-22431971
021-22431973
دورنگار:
021-22431971
021-22431973
سایت اختصاصی:
envs.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اتوبان شهید دکتر چمران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، ، کدپستی: 1983963113
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/02

فصلنامه علوم محیطی وابسته به پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی است. این فصلنامه به منظور تبادل اندیشه و تجربه در زمینه اقتصاد و منابع محیط زیست، برنامه ریزی و طراحی محیط زیست، تنوع زیستی و مطالعات اکوسیستم ها، حقوق محیط زیست، کشاورزی و محیط زیست و آلاینده های محیط زیست منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر هومان لیاقتی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Homan Liaghati
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Agricultural Economics
سردبیر
مسعود شیدایی
استاد تمام زیست. شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
Masoud Sheidai
Full Professor, Biology
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر حسین گنجی دوست

Hossein Ganjidoust

دکتر میگوئل آلتیری

Migoel Altieri

دکتر کورس خوشبخت
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: کشاورزی اکولوژیک و تنوع زیستی
Korous Khoshbakht
Associate Professor Environmental Research Center
Shahid Beheshti University
Specialist: Ecological agriculture and biodiversity
حبیب باقری

دانشگاه صنعتی شریف
Habib Bagheri

Sharif University of Technology
دکتر ژانت الیزابت بلک
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مطالعات حقوقی آثار باستانی
Janet Elizabeth Blake
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Legal Studies of Antiquities
دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
دکتر بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست دریا
Bahram Hasanzadeh Kiabi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sea life
دکتر فراهم احمدزاده
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تنوع زیستی مولکولی و اکوسیستم های خشکی
Faraham Ahmadzadeh
Associate Professor Environmental Research Center
Shahid Beheshti University
Specialist: Molecular biodiversity and onshore ecosystems
دکتر هومان لیاقتی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Homan Liaghati
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Agricultural Economics
مدیر اجرایی
بهروز نامدار

مدیرداخلی
دکتر فراهم احمدزاده
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تنوع زیستی مولکولی و اکوسیستم های خشکی
Faraham Ahmadzadeh
Associate Professor Environmental Research Center
Shahid Beheshti University
Specialist: Molecular biodiversity and onshore ecosystems
کارشناس
محدثه صادقی

دانشگاه شهید بهشتی
Mohaddeseh Sadeghi

Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۲۶