درباره نشریه
ISSN:
1735-1324
eISSN:
2588-6177
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1382
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشکده علوم محیطی)
مدیر مسئول:
دکتر هومان لیاقتی
مدیرداخلی:
دکتر فراهم احمدزاده
کارشناس:
محدثه صادقی
تلفن:
021-22431971
021-22431973
دورنگار:
021-22431971
021-22431973
سایت اختصاصی:
scj.sbu.ac.ir/index.php/environmentalscience
نشانی:
تهران، اتوبان شهید دکتر چمران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی، ، کدپستی: 1983963113
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/01

فصلنامه علوم محیطی وابسته به پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی است. این فصلنامه به منظور تبادل اندیشه و تجربه در زمینه اقتصاد و منابع محیط زیست، برنامه ریزی و طراحی محیط زیست، تنوع زیستی و مطالعات اکوسیستم ها، حقوق محیط زیست، کشاورزی و محیط زیست و آلاینده های محیط زیست منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر هومان لیاقتی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Homan Liaghati
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Agricultural Economics
هیات تحریریه
Hamer Karel
دکتر حسین گنجی دوست
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فن آوری زیست محیطی، درمان فاضلاب
Hossein Ganji doust
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Environmental Technology, Wastewater treatment
Knerr Beatris
migoel altieri
دکتر محمدحسین شریف زادگان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد دان، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
mohammad hossein Sharifzadegan
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Economist, Economic development and urban and regional planning
دکتر کورس خوشبخت
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: کشاورزی اکولوژیک و تنوع زیستی
Korous Khoshbakht
Associate Professor, Environmental Research Center, Shahid Beheshti University
Specialist: Ecological agriculture and biodiversity
حبیب باقری
دانشگاه صنعتی شریف
Habib Bagheri
Sharif University of Technology
دکتر ژانت الیزابت بلک
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مطالعات حقوقی آثار باستانی
Janet Elizabeth Blake
Associate Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Legal Studies of Antiquities
دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
دکتر بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آبزیان و حیات وحش، آبزیان
Bahram Hsanzadeh Kiabi
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Fisheries and Wildlife, Aquatic
مدیرداخلی
دکتر فراهم احمدزاده
پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
Faraham Ahmadzadeh
Environmental Research Center, Shahid Beheshti University
کارشناس
محدثه صادقی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohaddeseh Sadeghi
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۶