درباره نشریه
ISSN:
2008-4854
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1386
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین فریدون
سردبیر:
دکتر نیما امجدی
مدیر اجرایی:
دکتر حمیدرضا ایزدفر
ویراستار فارسی:
دکتر حمیدرضا ایزدفر
کارشناس:
راضیه دارایی
کارشناس:
راضیه دارایی
تلفن:
023-31535157
دورنگار:
023-33654092
سایت اختصاصی:
modelling.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، میدان دانشگاه، دانشگاه سمنان، پردیس شماره یک، دانشکده مهندسی
صندوق پستی:
363-35195
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/06
مدیر مسئول
دکتر عبدالحسین فریدون
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abdolhosein Fereidoon
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: Mechanical Engineering
کارشناس
راضیه دارایی
کارشناس مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
سردبیر
دکتر نیما امجدی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Nima Amjady
Professor Electrical & Computer Engineering Faculty
Semnan University
Specialist: electrical engineering
اعضای تحریریه
دکتر سیف الله سعدالدین
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
Syfollah Sadodin
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: 0000-0001-5066-8103
مهندس سید محمود موسوی

رشته تخصصی: عمران
Seyyed Mahmoud Mousavi

Specialist: Coastal Engineering, Offshore Engineering, Turbulence, Numerical Modeling
دکتر علی حقیقی اصل
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Haghighiasl
Professor, Chemical Eng
Semnan University
Specialist: chemical engineering
دکتر مسعود رحیمی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی شیمی - پویا سیالات محاسباتی
Masoud Rahimi
Professor Department of Chemical Engineering
Razi University
Specialist: chemical engineering, Chemical Engineering-Computational Fluid Dynamicذ
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه - زمین لرزه
Gholam Reza Ghodrati Amiri
Professor School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering, Structures - Earthquakes
دکتر محمدجواد یزدان پناه
استاد روه مهندسی برق و مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Javad Yazdanpanah
Professor Faculty of Electrical & Mechanical Engineering
University of Tehran
دکتر محرم حبیب نژاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Moharram Habib Nejad
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر علی خیرالدین
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی عمران، مهندسی سازه
Ali Kheyroddin
Professor Faculty of Civil Engineering
Semnan University
Specialist: Structural Engineering
ویراستار فارسی
دکتر حمیدرضا ایزدفر
استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hamid Reza Izadfar
Asssistant Professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Semnan University
مدیر اجرایی
دکتر حمیدرضا ایزدفر
استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hamid Reza Izadfar
Asssistant Professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Semnan University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۹۵