درباره نشریه
ISSN:
2008-4854
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1386
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین فریدون
سردبیر:
پروفسور نیما امجدی
مدیر اجرایی:
دکتر حمیدرضا ایزدفر
کارشناس:
راضیه دارایی
کارشناس:
راضیه دارایی
تلفن:
023-33654092
دورنگار:
023-33654092
سایت اختصاصی:
modelling.journals.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، میدان دانشگاه، دانشگاه سمنان، پردیس شماره یک، دانشکده مهندسی
صندوق پستی:
363-35195
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/18
مدیر مسئول
دکتر عبدالحسین فریدون
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abdolhosein Fereidoon
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University
Specialist: Mechanical Engineering
کارشناس
راضیه دارایی
کارشناس مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
سردبیر
پروفسور نیما امجدی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Nima Amjady
Professor, Electrical & Computer Engineering Faculty, Semnan University
Specialist: electrical engineering
هیات تحریریه
پروفسور سیدمحمود موسوی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyed Mahmoud Mousavi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: chemical engineering
دکتر علی حقیقی اصل
استاد دانشکده مهندسی شیمی ونفت و گاز دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Haghighiasl
Professor, Faculty of Chemical,Petroleum and Gaz Engineering, Semnan University
Specialist: chemical engineering
دکتر مسعود رحیمی
استاد مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی شیمی - پویا سیالات محاسباتی
Masoud Rahimi
Professor, Department of Chemical Engineering, Razi University
Specialist: chemical engineering, Chemical Engineering-Computational Fluid Dynamicذ
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه - زمین لرزه
Gholam Reza Ghodrati Amiri
Professor, School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering, Structures - Earthquakes
دکتر محمدجواد یزدان پناه
استاد روه مهندسی برق و مکانیک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Javad Yazdan Panah
Professor, Faculty of Electrical & Mechanical Engineering, University of Tehran
دکتر محرم حبیب نژاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Moharram Habib Nejad
Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
دکتر علی خیرالدین
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی عمران، مهندسی سازه
Ali Kheyroddin
Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
Specialist: Structural Engineering
ویراستارفارسی
دکتر حمیدرضا ایزدفر
استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hamid Reza Izadfar
Asssistant Professor, Faculty of Electrical & Computer Engineering, Semnan University
مدیر اجرایی
دکتر حمیدرضا ایزدفر
استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hamid Reza Izadfar
Asssistant Professor, Faculty of Electrical & Computer Engineering, Semnan University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۱