درباره نشریه
ISSN:
2423-3528
eISSN:
2423-3536
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
24/10/80
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر محمد شکاری
سردبیر:
شهرام زارع
تلفن:
076-33337193
دورنگار:
076-33337193
نشانی:
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، بیمارستان محمدی، حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، دفتر مجله پزشکی هرمزگان
سایت اختصاصی:
hmj.hums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/06
مدیر مسئول
دکتر محمد شکاری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Mohammad Shekari
Assistant Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Human Genetics
سردبیر
شهرام زارع

Shahram Zare

اعضای تحریریه
دکتر مجتبی بیوسه
دکتر مجتبی بیوسه
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Mojtaba Bioseh
Assistant Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر هومن جلادت
دکتر هومن جلادت
استادیار
رشته تخصصی: ارولوژی بالینی
Hooman Jaladat
Assistant Professor
Specialist: Clinical Urology
دکتر علی حیرانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Ali Heyrani
Assistant Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر هاشم جری نشین
استاد تمام مرکز تحقیقات بیهوشی، مرلقبتهای ویژه و کنترل درد
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بیهوشی
Hashem Jarineshin
Full Professor, Anesthesiology,critical care and pain management research center
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر محمود خیاطیان
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Mahmoud Khayatian
Assistant Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر مرضیه نیک پرور
دانشیار مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: قلب و عروق اکوکاردیوگرافی
Marzieh Nikparvar
Associate Professor, cardioligy
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: cardiovascular echocardiography
دکتر امید صفا
دانشیار دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی، بیوشیمی بالینی
Omid Safa
Associate Professor Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Allergy and Immunology, Clinical Biochemistry
دکتر رضا یزدانی
استاد سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
Reza Yazdani
Professor, Community Oral Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community Oral Health
دکتر علی حلاجیان

رشته تخصصی: تنوع زیستی
Ali Halajian

Specialist: Biodiversity
دکتر اسرا تاجیک
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم غذایی، تغذیه جامعه
Asra Tajik
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Diet, community nutrition
دکتر خسرو کشفی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم مولکولی ، سلولی و زیست پزشکی
Khosrow Kashfi
Associate Professor
Specialist: Molecular, Cellular and Biomedical Sciences
دکتر تیمور آقاملایی
استاد گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت ، بهداشت عمومی
Teymur Aghamollaei
Professor Department of Health Education
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Health Education, Public Health
دکتر مینو رجایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: یماریهای زنان وزایمان
Minoo Rajaee
Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Gynecological Diseases
دکتر شاهرخ رجایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: اطفال، فوق تخصص بیماریهای قلب اطفال
Shahrokh Rajaei
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Heart Disease Specialist
دکتر علیرضا شهاب جهانلو
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Ali Reza Shahab Jahanloo
Assistant Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر صدیقه جوادپور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی با گرایش میکروبیولوژی
Sedigheh Javad Pour
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology with Microbiology
Mahmoud Kayatian
Mahmoud Kayatian

دکتر سید علیرضا سبحانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Seyyed Ali Reza Sobhani
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر سهیلا معین
استاد دانشکده پزشکی بیوشیمی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Soheila Moein
Professor School of Biochemistry
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
نپتون سلطانی

Nepton Soltani

دکتر حسین منتظرقائم
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب و فلوشیپ پیوند قلب و ریه
Hossein Montazerghaem
Associate Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Specialist in Cardiac Surgery and Heart and Lung Transplant Fellowship
دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده
استاد تمام ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Azim Nejatizadeh
Full Professor, Medical Genetic Department
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Human Genetic
شهرام زارع

Shahram Zare

دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر علی صادقی حسن آبادی
دکتر علی صادقی حسن آبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Sadeghi Hasanabadi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Hooman Djaladat
Hooman Djaladat

Matko Marus ic
Matko Marus ic
Associate Professor
Qinghua Wang
Qinghua Wang
Associate Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۳۰