درباره نشریه
ISSN:
2538-5828
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی بتن ایران
مدیر مسئول:
دکتر هرمز فامیلی
سردبیر:
دکتر علیرضا خالو
دستیار سردبیر:
محمدحسین تدین
مدیر اجرایی:
عزیزالله بریجانی
روابط عمومی:
دکتر بابک امین نژاد
تلفن:
021-88230585-8
دورنگار:
021-88230585-8
سایت اختصاصی:
www.jcsm.ir
نشانی:
تهران، شهرآرا، خیابان آرش مهر، بلوارغربی، پلاک 13، طبقه اول، ، کدپستی: 1445843464
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/18
مدیر مسئول
دکتر هرمز فامیلی
استادیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Hormoz Famili
Assistant Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
دستیار سردبیر
محمدحسین تدین

دانشگاه تهران
Mohammad Hossein Tdayon

University of Tehran
سردبیر
دکتر علیرضا خالو
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
Alireza Khaloo
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
اعضای تحریریه
حسام مدنی

دکتر علیرضا خالو
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
Alireza Khaloo
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
دکتر محمد شکرچی زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: راه و ساختمان
Mohammad Shekar Chi Zadeh
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Civil
دکتر داوود مستوفی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Davood Mostofinejad
Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر علی خیرالدین
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی عمران، مهندسی سازه
Ali Kheyroddin
Professor Faculty of Civil Engineering
Semnan University
Specialist: Structural Engineering
دکتر محمدرضا عدل پرور
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Mohammad Reza Adl Parvar
Associate Professor Department of Civil Engineering
University of Qom
دکتر محمود نیلی احمدآبادی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Nili Ahmadabadi
Professor College of Engineering
University of Tehran
Specialist: Materials Science
دکتر علی صدرممتازی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: سازه
Ali Sadr Momtazi
Professor
University of Guilan
Specialist: Structure
دکتر پرویز قدوسی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جاده ها و حمل و نقل
Parviz Ghoddousi
Professor Faculty of Civil Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Roads and Transportation
دکتر علیرضا باقری
عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Ali Reza Bagheri
Faculty member
Amirkabir University of Technology
مدیر اجرایی
عزیزالله بریجانی

Azizollah Berijani Karaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶