درباره نشریه
ISSN:
2665-1735
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مدیر مسئول:
مهری سویزی
سردبیر:
طهورا نوروزی
تلفن:
021-88894336
دورنگار:
021-88894336
نشانی:
تهران، میدان فردوسی، کوچه شاهرود، شماره یک
صندوق پستی:
3483-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۹