درباره نشریه
ISSN:
1726-9431
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
فروردین 1382
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
مدیر مسئول:
مهندس محمدحسین دهقان
سردبیر:
مهندس محمدحسین دهقان
تلفن:
021-22883505
دورنگار:
021-22885651
سایت اختصاصی:
www.yazdabook.com
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ستاری، شماره ی 22،ساختمان یزدا
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
صندوق پستی:
416-14335
اشتراک:
تلفن:
021-22881961
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۷۵