درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
1380
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
موسسه ریحانه الرسول
مدیر مسئول:
دکتر محمد فاضلی
تلفن:
035-36242299
تلفن همراه:
09131530421
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07