درباره نشریه
ISSN:
2538-371X
eISSN:
2538-3906
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (موسسه ژئوفیزیک)
مدیر مسئول:
دکتر مجید نبی بیدهندی
سردبیر:
دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
مدیرداخلی:
دکتر سعید وطن خواه
کارشناس:
مینا هوشنگی
تلفن:
021-61118251
021-61118239
دورنگار:
021-61118251
021-61118239
سایت اختصاصی:
jesphys.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 1
صندوق پستی:
6466-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/15
مدیر مسئول
دکتر مجید نبی بیدهندی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک کاربردی
Majid Nabi Bidhendi
Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Geophysics
سردبیر
دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هواشناسی، دینامیک شاره های ژئوفیزیکی
Abbas Ali Aliakbari Bidokhti
Professor Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Meteorology, Geophysical fluid dynamics
اعضای تحریریه
دکتر سید وحید ابراهیم زاده اردستانی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گرانی سنجی، ژئوفیزیک- گرانی سنجی
Seyyed Vahid Ebrahimzadeh Ardestani
Professor Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Gravity, Geophysics - Gravimetry
دکتر عبدالرحیم جواهریان
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: لرزه شناسی، ژئوفیزیک
Abdol Rahim Javaherian
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Seismology, Geophysics
دکتر محمدکاظم حفیظی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک- ژئوالکتریک
Mohammad Kazem Hafizi
Professor موسسه ژئوفيزيک
University of Tehran
Specialist: Geophysics - Geoelectric
دکتر مهدی نجفی علمداری
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: نقشه برداری
Mehdi Najafi Alamdari
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mapping
دکتر سید احمد علوی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زمین شناسی-تکتونیک
Seyyed Ahmad Alavi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Geological-tectonic
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر منوچهر قرشی
دانشیار، پژوهشکده علوم زمین و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تکتونیک
Manouchehr Ghorashi
Associate Professor, Institute of Earth Sciences and Azad University North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Tectonic
دکتر محمدرضا قیطانچی
استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Reza Gheitan Chi
Professor, Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر محمدرضا کمالی
دانشیار
رشته تخصصی: کتشافات نفت
Mohammad Reza Kamali
Associate Professor
Specialist: Oil jackets
دکتر علیرضا محب الحجه
استاد موسسه ژئوفیزیک
رشته تخصصی: هواشناسی- دینامیک جو
Ali Reza Mohebalhojeh
Professor Institute of Geophysics
Specialist: Atmospheric Dynamics, Numerical Modelling
دکتر مجید نبی بیدهندی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک کاربردی
Majid Nabi Bidhendi
Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Geophysics
دکتر فرزام یمینی فرد
استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله شناسی
Syyed Farzam Yaminifard
Assistant Professor International Institute of Seismology and Earthquake Engineering
Specialist: Seismology
مدیرداخلی
دکتر سعید وطن خواه
استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گرانی سنجی
Saeed Vatan Khah
Assistant Professor Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Gravity
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۹