درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1377
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
محمد محمودی میمند
تلفن:
035-37224646
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07