درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1381
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر فضل الله ادیب نیا
تلفن همراه:
09131516832
تلفن:
035-38211670
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07