درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد 1382
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر سعید سهیلی پور
مدیر مسئول:
دکتر سعید سهیلی پور
سردبیر:
دکتر حجت الله علایی
مدیر اجرایی:
دکتر محمود شبستری
تلفن:
031-36272681
دورنگار:
031-36272681
سایت اختصاصی:
med.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان دکتر شریعتی، روبروی معاونت آگاهی،
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۰