درباره نشریه
ISSN:
1735-0670
eISSN:
2588-6010
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
مدیر مسئول:
دکتر داریوش طالقانی
سردبیر:
دکتر داریوش طالقانی
مدیرداخلی:
فرحناز حمدی
تلفن:
026-32756326
دورنگار:
026-32756326
سایت اختصاصی:
jsb.sbsi.ir
نشانی:
کرج، جاده ماهدشت، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقاتی، موسسه تحقیقاتی چغندر قند
صندوق پستی:
4114-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06
مدیر مسئول
داریوش طالقانی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Daryoosh Taleghani
Associate Professor of Research Institute for Sugar Beet Growing and Processing,
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
داریوش طالقانی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Daryoosh Taleghani
Associate Professor of Research Institute for Sugar Beet Growing and Processing,
Specialist: Plant Physiology
هیات تحریریه
اباذر رجبی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات و زراعت
Abazar Rajabi
Associate Professor of Sugar Beet Seed Breeding Research Institute,
Specialist: Plant Breeding and Agriculture
دکتر محمد ترابی
محمد ترابی
Mohammad Torabi
دکتر رجب چوگان
رجب چوگان
استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Rajab Chogan
Professor, Seed and Plant Improvement Research Institute,
Specialist: Plant Breeding
عباسعلی زالی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Abbas Ali Zali
Professor, University of Tehran
Specialist: Genetics
سیدیعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute,
Specialist: اصلاح نباتات
داریوش طالقانی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Daryoosh Taleghani
Associate Professor of Research Institute for Sugar Beet Growing and Processing,
Specialist: Plant Physiology
دکتر علی کاشانی
علی کاشانی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Ali Kashani
Professor, Shahid Chamram University
جواد گوهری
دانشیار، موسسه تحقیقات چغندرقند
رشته تخصصی: آبیاری
Javad Gohari
Associate Professor, Sugar Beet Research Institute,
Specialist: irrigation
اسلام مجیدی
استاد، پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Eslam Majidi
Professor, Agricultural Biotechnology Research Institute,
Specialist: Physiology
محمود مصباح
استاد، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Mahmoud Mesbah
Professor, Seed and Seed Certificate Research Institute,
Specialist: Plant Breeding
دکتر محمد مقدم واحد
محمد مقدم واحد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Mohammad Moghaddam Vahed
Professor, School of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Plant Breeding
ایرج صالح
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Iraj Saleh
Associate Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
سیدباقر محمودی
دانشیار، موسسه تحقیقات چغندرقند
رشته تخصصی: گیاهپزشکی
Seyyed Bagher Mahmoudi
Associate Professor, Sugar Beet Research Institute,
مدیرداخلی
فرحناز حمدی
رشته تخصصی: شیمی آلی
Farahnaz Hamdi
Specialist: Organic Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۹