درباره نشریه
ISSN:
1735-0670
eISSN:
2588-6010
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
مدیر مسئول:
دکتر داریوش طالقانی
سردبیر:
دکتر اسلام مجیدی هروان
مدیرداخلی:
فرحناز حمدی
تلفن:
026-32756326
دورنگار:
026-32756326
سایت اختصاصی:
jsb.areeo.ac.ir
نشانی:
کرج، جاده ماهدشت، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقاتی، موسسه تحقیقاتی چغندر قند
صندوق پستی:
4114-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/08
مدیر مسئول
دکتر داریوش طالقانی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Daryoosh Taleghani
Associate Professor of Research Institute for Sugar Beet Growing and Processing
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
دکتر اسلام مجیدی هروان
استاد واحدعلوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت
اعضای تحریریه
دکتر اباذر رجبی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات و زراعت، ژنتیک
Abazar Rajabi
Associate Professor of Sugar Beet Seed Breeding Research Institute
Specialist: Plant Breeding and Agriculture, Genetics
دکتر رجب چوگان
دکتر رجب چوگان
استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Rajab Chogan
Professor, Seed and Plant Improvement Research Institute
Specialist: Plant Breeding
دکتر عباسعلی زالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Abbas Ali Zali
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetics
دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute
Specialist: اصلاح نباتات
دکتر داریوش طالقانی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Daryoosh Taleghani
Associate Professor of Research Institute for Sugar Beet Growing and Processing
Specialist: Plant Physiology
دکتر جواد گوهری
دانشیار، موسسه تحقیقات چغندرقند
رشته تخصصی: آبیاری
Javad Gohari
Associate Professor, Sugar Beet Research Institute
Specialist: irrigation
دکتر محمود مصباح
استاد، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Mahmoud Mesbah
Professor, Seed and Seed Certificate Research Institute
Specialist: Plant Breeding
دکتر محمد مقدم واحد
استاد اصلاح نباتات، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات ، بیومتری
Mohammad Moghaddam Vahed
Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology
University of Tabriz
Specialist: Plant Breeding, Biometry
دکتر ایرج صالح
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Iraj Saleh
Associate Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
مدیرداخلی
فرحناز حمدی

رشته تخصصی: شیمی آلی
Farahnaz Hamdi

Specialist: Organic Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۷