درباره نشریه
ISSN:
1735-3181
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1372
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه)
مدیر مسئول:
عبدالرضا ایزدپناه
سردبیر:
دکتر رضا اسفندیاری اسلامی
مسئول اشتراک:
محمدمهدی شریعتی
تلفن:
025-37742158
025-31152670
دورنگار:
025-37742159
سایت اختصاصی:
jf.isca.ac.ir
نشانی:
قم، میدان شهدا، خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر مجله فقه
صندوق پستی:
599-37185
اشتراک:
تلفن:
025-37742158
دورنگار:
025-37742158
پست الکترونیک:
magazine@isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/14
مدیر مسئول
عبدالرضا ایزدپناه
عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی
رشته تخصصی: فقه،اخلاق و تفسیر
Abdorreza Izadpanah
Member of the Board of Trustees of the Office of Islamic Advertising
Specialist: Jurisprudence, Ethics and Commentary
سردبیر
دکتر رضا اسفندیاری اسلامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Reza Isfandiyari Islami
Associate Professor Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence and Principles
اعضای تحریریه
دکتر رضا اسفندیاری اسلامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Reza Isfandiyari Islami
Associate Professor Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence and Principles
عبدالرضا ایزدپناه
عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی
رشته تخصصی: فقه،اخلاق و تفسیر
Abdorreza Izadpanah
Member of the Board of Trustees of the Office of Islamic Advertising
Specialist: Jurisprudence, Ethics and Commentary
سید احمد حسینی

رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Ahmad Hoseini

Specialist: Jurisprudence and Principles
حجت الاسلام دکتر محمد زروندی رحمانی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohammad Zarvandi Rahmani
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر سید عباس صالحی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Philosophy and jurisprudence
حجت الاسلام دکتر سیف الله صرامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه، اصول، فلسفه اسلامی و تفسیر
Seyfollah Sarrami
Associate Professor of Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence, Principles, Islamic Philosophy and Commentary
دکتر احمد مبلغی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ahmad Moballeghi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر سید ضیاء مرتضوی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Ziya Mortazavi
Associate Professor Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence and Principles
محمدصادق مزینانی
پژوهشگر حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: اصول فقه
Mohammad Sadegh Mazinani
Researcher Qom Seminary
Specialist: The Principles of Jurisprudence
حجت الاسلام محمدحسن نجفی راد
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohammad Hasan Najafi Raad
Assistant Professor Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence and Principles
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶