درباره نشریه
ISSN:
1735-3181
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1372
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه)
مدیر مسئول:
عبدالرضا ایزدپناه
سردبیر:
دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی)
دبیر تحریریه:
عبدالصمد علی آبادی
کارشناس:
سید حسین موسوی
مسئول اشتراک:
محمدمهدی شریعتی
تلفن:
025-31156912
سایت اختصاصی:
jf.isca.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم، طبقه همکف، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره نشریات
صندوق پستی:
37185-3688
تلفن همراه:
09012078650
اشتراک:
تلفن:
025-37116667
دورنگار:
025-37116667
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/31
مدیر مسئول
عبدالرضا ایزدپناه
عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی
رشته تخصصی: فقه،اخلاق و تفسیر
Abdorreza Izadpanah
Member of the Board of Trustees of the Office of Islamic Advertising
Specialist: Jurisprudence, Ethics and Commentary
سردبیر
دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی)
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Reza Isfandiyari (Islami)
Associate Professor Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence and Principles
دبیر تحریریه
عبدالصمد علی آبادی
استادیار فقه و حقوق
دانشگاه مذاهب اسلامی
Abdolsamad Aliabadi
Assistant Professor, Law and Jurisprudence
University of Islamic Denominations
اعضای تحریریه
عبدالرضا ایزدپناه
عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی
رشته تخصصی: فقه،اخلاق و تفسیر
Abdorreza Izadpanah
Member of the Board of Trustees of the Office of Islamic Advertising
Specialist: Jurisprudence, Ethics and Commentary
دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی)
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Reza Isfandiyari (Islami)
Associate Professor Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence and Principles
سید احمد حسینی

رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Ahmad Hoseini

Specialist: Jurisprudence and Principles
دکتر محمد زروندی رحمانی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohammad Zarvandi Rahmani
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر سید عباس صالح شریعتی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Philosophy and jurisprudence
دکتر سیف الله صرامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه، اصول، فلسفه اسلامی و تفسیر
Seyfollah Sarrami
Associate Professor of Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence, Principles, Islamic Philosophy and Commentary
دکتر احمد مبلغی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ahmad Moballeghi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Jurisprudence and principles
سید ضیا مرتضوی
دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Zia Mortazavi
Associate Professor, Research Centre for Law and islamic Jurisprudence
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: Jurisprudence and Principles
محمدصادق مزینانی
پژوهشگر حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: اصول فقه
Mohammad Sadegh Mazinani
Researcher Qom Seminary
Specialist: The Principles of Jurisprudence
حجت الاسلام محمدحسن نجفی راد
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohammad Hasan Najafi Raad
Assistant Professor Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence and Principles
کارشناس
سید حسین موسوی
سید حسین موسوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۳