درباره نشریه
ISSN:
1626-1735
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر زارعی
سردبیر:
دکتر حمید ابریشمی
مدیرداخلی:
سید جعفر حجازی
مسئول اشتراک:
دکتر جلال حجازی
تلفن:
021-22049627
021-27644208
سایت اختصاصی:
www.iiesj.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بزرگراه نیایش، روبروی پارک ملت، خیابان سایه، پلاک 65، موسسه مطالعات بین المللی انرژی
صندوق پستی:
4757-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/06
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر زارعی
استادیار
دانشگاه تهران
Ali Asghar Zarei
Assistant Professor
University of Tehran
سردبیر
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
اعضای تحریریه
دکتر سید ابوالقاسم امامزاده
دکتر سید ابوالقاسم امامزاده

دکتر عبدالرسول قاسمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Abdolrasoul Ghasemi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر مصطفی سلیمی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد
Mostafa Salimifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy
دکتر علی امامی میبدی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Ali Emami Meybodi
Associate Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economy
دکتر محسن ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohsen Ebrahimi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
دکتر کریم اسلام لوییان
دکتر کریم اسلام لوییان

دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
دکتر اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر محمدحسن پنجه شاهی
استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Hassan Panjeshahi
Full Professor, School of Chemical Engineering
دانشگاه تهران
Specialist: chemical engineering
دکتر محمدباقر حشمت زاده
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی
Mohammad Bagher heshmat zadeh
Associate Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political sciences, Sociology
مدیرداخلی
سید جعفر حجازی
کارشناس و پژوهشگر موسسه مطالعات بین المللی انرژی
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyyed Jafar Hejazi
Expert and Researcher of the Institute of International Energy Studies
Specialist: Economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۸