درباره نشریه
ISSN:
1029-788X
eISSN:
2383-1685
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر زیبا جم زاد
مدیر اجرایی:
دکتر بهنام حمزه ای
مسئول اشتراک:
دکتر سید محسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44580282-5
دورنگار:
021-44580282-5
سایت اختصاصی:
ijb.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 جاده آزاد راه تهران - کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، مجله گیاه شناسی ایران
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44580282-5
پست الکترونیک:
publication@rifr-ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/29
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
سردبیر
دکتر زیبا جم زاد
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات گیاه شناسی
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، گیاه شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ziba Jam Zad
Prof., Research Institute of forests and Rangelands Botany Research Division
Specialist: Plant Systematic, Botany, Herbal Taxonomy
اعضای تحریریه
John Edmondson

Specialist: Herbal Taxonomy
دکتر مصطفی اسدی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Mostafa Asadi
Professor Forestry and Rangeland Research Institute of the country
Specialist: Systematic vegetarian
Ihsan Al Shehbaz

Specialist: Herbal Taxonomy
Mark W. Chase
Professor
Specialist: Systematic molecular
دکتر شاهین زارع مبارکه
استاد پردیس علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاکسونومی گیاهی
Shahin Zarre Mobarakeh
Professor Campus Science
University of Tehran
Specialist: Herbal Taxonomy
Harrie J. M. Sipman
Professor
Specialist: Phytomedicine
دکتر سید محمود غفاری
استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیتوژنتیک گیاهی، علوم گیاهی، سیتوژنتیک
Mahmoud Ghaffari
Professor Biochemistry and Biophysics Research Center
University of Tehran
Specialist: Plant cytogenetics, Plant Sciences, Cytogenetics
دکتر شاهرخ کاظم پوراوصالو
استاد گروه علوم گیاهی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیلوژنی ملکولی
Shah Rokh Kazempour Osaloo
Professor Department of Plant Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular phylogeny
دکتر علی اصغر معصومی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ali Asghar Masoumi
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Plant Systematic, Biology, Plant Taxonomy
دکتر طاهر نژادستاری
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی- علوم گیاهی
Taher Nejad Sattari
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biology - Plant Sciences
مدیر اجرایی
دکتر بهنام حمزه ای
دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: علوم گیاهی
Behnam Hamzeh’ee
Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands of the Country
Specialist: Plant Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۸