درباره نشریه
ISSN:
1735-3912
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
مرکز نشر دانشگاهی
سردبیر:
دکتر تورج دریایی
تلفن:
021-88717844
دورنگار:
021-88717844
سایت اختصاصی:
iup.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پارک، شماره 50، مرکز نشر دانشگاهی، دفتر مجله نامه ایران باستان، ، کدپستی: 1511786911
صندوق پستی:
4748-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1394/12/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۰