درباره نشریه
ISSN:
1735-0913
eISSN:
2383-112X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر احمد جهان لتیباری
دبیراجرایی:
فرداد گل بابایی
مدیر اجرایی:
فرداد گل بابایی
صفحه آرا:
حمیده کرمانی
کارشناس:
مهندس صدیقه نظری
مسئول اشتراک:
دکتر سیدمحسن صادقیان مطهر
تلفن:
026-36772482
سایت اختصاصی:
ijwpr.areeo.ac.ir
نشانی:
کرج، حسین آباد راه آهن، جنب زندان کچویی، مجتمع تحقیقاتی البرز، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن ، کدپستی: 3173944351
صندوق پستی:
116-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/18
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
Prof., Head of Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Plant Ecology
دبیراجرایی
فرداد گل بابایی
مربی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: فیزیک و مکانیک چوب
Fardad Golbabaei
Research coach of the Institute of Forestry and Rangelands of the country,
Specialist: Wood and Paper Science -Wood Mechanic
سردبیر
دکتر احمد جهان لتیباری
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی
Ahmad Jahan Latibari
Professor, Karaj unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Dough and paper, Wooden composite products
هیات تحریریه
دکتر محمدمهدی فائزی پور
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنایع چوب و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی
Mohammad Mehdi Faezipour
Professor, College of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Management of wood and paper industry, wood composite products
مهندس صدیقه نظری
مهندس صدیقه نظری
رشته تخصصی: کارشناس حفاظت از محیط زیست
Sedigheh Nazari
Specialist: Expert on environmental protection
قنبر ابراهیمی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک فرآورده های مرکب چوبی
Ghanbar Ebrahimi
Professor, College of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Mechanical Wood Products
دکتر احمد جهان لتیباری
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی
Ahmad Jahan Latibari
Professor, Karaj unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Dough and paper, Wooden composite products
علیرضا خرازی پور
استاد دانشگاه گوتینگن، آلمان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Alireza Kharazipoor
Professor, University of Gottingen, Germany,
Specialist: biotechnology
دکتر علیرضا مدیررحمتی
دانشیار بخش تحقیقات صنوبر و گونه های سریع الرشد ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: جنگلداری
Alireza Modir Rahmati
Associate Professor, , Institute of Forestry and Rangeland Research,
Specialist: Forestry
سیداحمد میرشکرایی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Seyed Ahmad Mirshokraie
Professor, Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
امیر نوربخش
دانشیار خش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: فرآورده های مرکب چوبی
Amir Nourbakhsh
Associate Professor, Forestry and Rangeland Research Institute of Iran,
Specialist: Wooden composite products
ابوالفضل کارگرفرد
دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کش
رشته تخصصی: صنایع چوب وکاغذ
Abolfaz Kargarfard
Associate Professor, Forest and Rangeland Research Institute,
Specialist: Wood Composite
آژنگ تاجدینی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: صنایع چوب و کاغذ - مدیریت و اقتصاد چوب
Ajang Tajdini
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Wood and paper industries - Management and wood economics
دکتر سعید مهدوی
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: صنایع چوب و کاغذ - خمیر و کاغذ سازی
Saeed Mahdavi
Associate Professor,, Institute of Forestry and Rangeland Research,
Specialist: Wood and paper industry - pulp and paper industry
دکتر سیدمجید ذبیح زاده
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: علوم و صنایع چوب و کاغذ
Seyyed Majid Zabihzadeh
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Wood and paper science and industry
ویراستارفارسی
اصغر احمدی
کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Ahmadi
Expert National Institute of Forests and Rangelands Research,
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر احمد جهان لتیباری
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی
Ahmad Jahan Latibari
Professor, Karaj unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Dough and paper, Wooden composite products
صفحه آرا
حمیده کرمانی
رشته تخصصی: کارشناس ادبیات
Hamedeh Kermani
Specialist: Expert in Literature
مدیر اجرایی
فرداد گل بابایی
مربی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: فیزیک و مکانیک چوب
Fardad Golbabaei
Research coach of the Institute of Forestry and Rangelands of the country,
Specialist: Wood and Paper Science -Wood Mechanic
کارشناس
مهندس صدیقه نظری
مهندس صدیقه نظری
رشته تخصصی: کارشناس حفاظت از محیط زیست
Sedigheh Nazari
Specialist: Expert on environmental protection
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۹