درباره نشریه
ISSN:
1735-6849
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
رضا گیفانی
مدیر مسئول:
رضا گیفانی
مدیرداخلی:
مرجان آرمان مهر
مسئول اشتراک:
رضا گیفانی
تلفن:
051-38648058
051-38648057
دورنگار:
051-38656150
سایت اختصاصی:
www.qcmagazine.ir
نشانی:
مشهد، بلوار صیاد شیرازی. صیاد 19 پلاک 5، واحد 1
صندوق پستی:
1544-91895
اشتراک:
پست الکترونیک:
qcir2004@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵۷