درباره نشریه
ISSN:
2322-4061
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی
سردبیر:
دکتر زینب السادات حسینی
مدیرداخلی:
سید ابراهیم حسینی بیجی کلا
سایت اختصاصی:
quraan.journals.umz.ac.ir
تلفن:
011-35302600
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/18
مدیر مسئول
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی

Ramezan Mahdavi Azadboni

سردبیر
دکتر زینب السادات حسینی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: تفسیر
Zeinabsadat Hosseini
Associate Professor
University of Mazandaran
اعضای تحریریه
دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ali Akbar Rabinattaj
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر قاسم فائز
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ghasem Faez
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic literature
دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه مازندران
Habibollah Halimi
Assistant Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Mazandaran
دکتر محمد شریفی
دانشیار گروه علوم قران و حدیث دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Sharifi
Associate Professor, yazd
University of Yazd
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر صمد عبداللهی عابد
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Samad Abdollahi Abed
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
سید ابراهیم حسینی بیجی کلا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۷