درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس محمدحسین دهقان
مدیر مسئول:
مهندس محمدحسین دهقان
سردبیر:
دینا دهقان
تلفن:
021-22872106
دورنگار:
021-22885651
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ی ستاری ،شماره 22، ساختمان یزدا، ، کدپستی: 1541913163
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۵