درباره نشریه
ISSN:
2252-0821
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
دکتر محمد نریمانی
سردبیر:
دکتر محمد نریمانی
مدیر اجرایی:
دکتر زهرا رستم اوغلی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ولی محمدی
ویراستار فنی:
دکتر مهرداد آقایی
کارشناس:
دکتر ساناز عینی
تلفن:
045-33511086
دورنگار:
045-33511086
سایت اختصاصی:
jsp.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دفتر فصلنامه روان شناسی مدرسه، ، کدپستی: 5619911367
صندوق پستی:
179
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/03
مدیر مسئول
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
کارشناس
دکتر ساناز عینی
استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان
کردستان، ایران
رشته تخصصی: روان شناسی
Sanaz Einy
Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kurdistan
کردستان، ایران
سردبیر
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر بتول احدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روان شناسی
Batul Ahadi

University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر اوشا برهمند
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی
Usha Barahmand
Associate Professor
Specialist: Psychology
دکتر حمیدرضا آقامحمدیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روان شناسی
Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Psychology
دکتر رمضان حسن زاده
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Ramazan Hassanzadeh
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: psychology
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: رشته تخصصی: روان شناسی
Kazem Rasoulzadeh Tabatabaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Psychology
دکتر حسن شمس اسفندآباد
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
hassan shams sfand Abad

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر مجید محمودعلیلو
مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Majid Mahmoud Alilou
Instructor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: Clinical psychology
دکتر پرویز مولوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Pavize Molavi
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر حبیب هادیان فرد
دانشیار
دانشگاه شیراز
Habib Hadianfard
Associate Professor
University of Shirazu
ویراستار انگلیسی
دکتر ولی محمدی
استادیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Vali Mohammadi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Taching English
ویراستار فنی
دکتر مهرداد آقایی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mehrdad Aghaei
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature
University of Mohaghegh Ardabili
مدیر اجرایی
دکتر زهرا رستم اوغلی

دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Zahra Rostam Oghli

University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۱