درباره نشریه
ISSN:
2252-0821
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
دکتر محمد نریمانی
سردبیر:
دکتر محمد نریمانی
مدیر اجرایی:
دکتر زهرا رستم اوغلی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ولی محمدی
ویراستار فنی:
دکتر مهرداد آقایی
کارشناس:
دکتر ساناز عینی
کارشناس:
دکتر ساناز عینی
تلفن:
045-33511086
دورنگار:
045-33511086
سایت اختصاصی:
jsp.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دفتر فصلنامه روان شناسی مدرسه، ، کدپستی: 5619911367
صندوق پستی:
179
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/12
مدیر مسئول
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
کارشناس
دکتر ساناز عینی
استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان
کردستان، ایران
رشته تخصصی: روان شناسی
Sanaz Einy
Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kurdistan
کردستان، ایران
دکتر ساناز عینی
استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان
کردستان، ایران
رشته تخصصی: روان شناسی
Sanaz Einy
Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kurdistan
کردستان، ایران
سردبیر
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
علی سلمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
Ali Salmani
Masters Student, Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر نادر حاجلو
استاد روان شناسی، علوم روان شناسی، علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Nader Hajlo
Professor, Psychology, Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology Faculty
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
Specialist: Psychology
دکتر اکبر عطادخت

رشته تخصصی: روان شناسی
Akbar Atadokht

Specialist: Psychology
دکتر سجاد بشرپور
استاد روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sajjad Basharpoor
Professor, department of psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: personality psychology and cognitive neuroscience
دکتر بتول احدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روان شناسی
Batul Ahadi

University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر اوشا برهمند
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی
Usha Barahmand
Associate Professor
Specialist: Psychology
دکتر حمیدرضا آقامحمدیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روان شناسی
Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Psychology
دکتر رمضان حسن زاده
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Ramazan Hassanzadeh
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: psychology
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: رشته تخصصی: روان شناسی
Kazem Rasoulzadeh Tabatabaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Psychology
دکتر حسن شمس اسفندآباد
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
hassan shams sfand Abad

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر مجید محمودعلیلو
مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Majid Mahmoud Alilou
Instructor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: Clinical psychology
دکتر پرویز مولوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Pavize Molavi
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر حبیب هادیان فرد
دانشیار
دانشگاه شیراز
Habib Hadianfard
Associate Professor
University of Shirazu
ویراستار انگلیسی
دکتر ولی محمدی
استادیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Vali Mohammadi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Taching English
ویراستار فنی
دکتر مهرداد آقایی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mehrdad Aghaei
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature
University of Mohaghegh Ardabili
مدیر اجرایی
دکتر زهرا رستم اوغلی

دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Zahra Rostam Oghli

University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۴