درباره نشریه
ISSN:
2228-6578
eISSN:
2228-6586
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
عباس مصلایی پور یزدی
سردبیر:
رضا اکبری
ویراستار فارسی:
محمد باسط
ویراستار انگلیسی:
دکتر محسن فیض بخش
تلفن:
021-88385820
021-88094001-5 ، داخلی: 261
دورنگار:
021-88385820
021-88094001-5 ، داخلی: 261
سایت اختصاصی:
prrj.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق
صندوق پستی:
159-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/11
مدیر مسئول
عباس مصلایی پور یزدی

سردبیر
رضا اکبری
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Islamic philosophy and theology
Specialist: Islamic philosophy and theology
اعضای تحریریه
دکتر محمد اصغری
سردبیر مجله پژوهش های فلسفی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه معاصر غرب
Muhammad Asghari

University of Tabriz
دکتر رسول رسولی پور
دانشیار فلسفه دین
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Rasoul Rasoulipour
Associate Professor, Philosophy
Kharazmi University
Specialist: Philosophy of Religion
Edward Wierenga

Kevin Timpe

Thaddeus Metz

Daniel J. Mckaughan

Daniel Howard-Snyder

Joshua Hollmann

دکتر احمد پاکتچی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ahmad Pakatchi
Associate Professor, Quran and Hadith Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر نجفقلی حبیبی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی
Najaf Gholi Habibi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر سید حسن سعادت مصطفوی
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
sayyed Hasan Saadat Mostafavi
Professor
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر محمد سعیدی مهر
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Saidimehr
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
محمدکاظم فرقانی
دانشیار فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Kazim Forghani
Associate Professor, Islamic philosophy and theology
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر رضا محمدزاده
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
reza Mohammadzadeh
Associate Professor
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر عبدالله نصری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Abdollah Nasri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Western philosophy
دکتر حسین هوشنگی
دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Hosein Hooshangi
Associate Professor School of Theology, Islamic Education and Guidance
Specialist: Islamic philosophy and theology
ویراستار فارسی
محمد باسط

Mohammad Baset

ویراستار انگلیسی
دکتر محسن فیض بخش
پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه دین
Mohsen FeyzBakhsh
Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Religion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۴