درباره نشریه
ISSN:
2228-6578
eISSN:
2228-6586
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر حسینعلی سعدی
سردبیر:
دکتر رضا اکبری
مدیر اجرایی:
امیرحسین محمدپور
مدیرداخلی:
سیدمحمد منافیان
تلفن:
021-88385820
021-88094001-5 ، داخلی: 261
دورنگار:
021-88385820
021-88094001-5 ، داخلی: 261
سایت اختصاصی:
nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق
صندوق پستی:
159-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/05
مدیر مسئول
دکتر حسینعلی سعدی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Hossein Ali Saadi
Associate Professor,
Specialist: Islamic Jurisprudence
سردبیر
دکتر رضا اکبری
استاد دانشکده معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Theology,
Specialist: Islamic philosophy and Kalam
هیات تحریریه
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی
Gholam Hossein Ebrahimi Dinani
Professor, philosophy, University of Tehran
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and Kalam
دکتر رضا اکبری
استاد دانشکده معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Theology,
Specialist: Islamic philosophy and Kalam
دکتر احمد پاکتچی
استاد دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ahmad Pakatchi
Professor,
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر محسن جهانگیری
دکتر محسن جهانگیری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mohsen Jahangiri
Professor, University of Tehran
Specialist: Western philosophy
دکتر نجفقلی حبیبی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی
Najaf Gholi Habibi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Philosophy and Wisdom
آیت الله دکتر سیدحسن سعادت مصطفوی
استاد دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
sayyed Hasan Saadat Mostafavi
Professor,
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر محمد سعیدی مهر
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Saidimehr
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر بیوک علیزاده
استاد دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Boyouk Ali ZAdeh
Professor,
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر محمدکاظم فرقانی
استادیار دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad kazem Forqani
Assistant Professor, Faculty of Islamic Theology and Guidance,
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر رضا محمدزاده
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
reza Mohammadzadeh
Associate Professor,
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر سیدضیا موحد
استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Seyyed Zia Movahhed
Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
Specialist: Western philosophy
دکتر عبدالله نصری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Abdollah Nasri
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Western philosophy
دکتر حسین هوشنگی
دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Hosein Hooshangi
Associate Professor, School of Theology, Islamic Education and Guidance,
Specialist: Islamic philosophy and theology
ویراستارفارسی
محمد باسط
Mohammad Baset
ویراستار انگلیسی
دکتر محسن فیض بخش
پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه دین
Mohsen FeyzBakhsh
Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Religion
مدیر اجرایی
امیرحسین محمدپور
امیرحسین محمدپور
Amir hosein Mohammad Pour
مدیرداخلی
سیدمحمد منافیان
سیدمحمد منافیان
Seyyed Mohammad Manafian
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۲