درباره نشریه
ISSN:
2588-5715
eISSN:
2345-2897
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا حیدرنیا
سردبیر:
فضل الله غفرانی پور
مدیرداخلی:
دکتر فاطمه زارعی
تلفن:
021-82884546
دورنگار:
021-82884546
سایت اختصاصی:
hehp.modares.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/27
مدیر مسئول
دکتر علیرضا حیدرنیا
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Alireza Heydarnia
Professor Faculty of Medical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
سردبیر
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
اعضای تحریریه
دکتر محسن بازرگان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor Charles R. Drew University of Medicine & Science, USA
Specialist: Medical Sociologist
دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی، روانپزشکی
Shahrzad Bazargan Hejazi
Professor Charles R. Drew University of Medicine and Science, Department of Psychiatry, Los Angeles, United States.
Specialist: Medical Sociology, Psychaitry
shu Ti chiou
National Yang Ming University, Taipei , Taiwan
Specialist: health promotion & NCD prevention policies
دکتر فاطمه زارعی
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fatemeh Zarei
Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
دکتر فاطمه رخشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Fatemeh Rakhshani
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
حسن افتخاراردبیلی

Hassan Eftekhar Ardebili

دکتر غلامرضا شریفی راد

رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Gholamreza Sharifirad

Specialist: health education
دکتر فرخنده امین شکروی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Farkhondeh Amin Shokravi
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر هرمز سنایی نسب
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hormoz Sanaeinasab
Associate Professor Faculty of Health
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر منیره انوشه
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت - پرستاری سلامت جامعه، پرستاری
Monireh Anoosheh
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing, Health Education - Community Health Nursing
شمس الدین نیکنامی

Shamsaddin Niknami

دکتر پرویز آزادفلاح
استاد تمام روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس تهران
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Full Professor, Psychology
دانشگاه تربیت مدرس تهران
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
دکتر رضا قراخانلو
استاد تمام علوم ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انعطاف پذیری عضلانی، فیزیولوژی ورزشی
Reza Gharakhanlou
Full Professor, Exercise Physiology
Tarbiat Modares University
Specialist: Neuromuscular Adaptation, Sport physiology
دکتر علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor Faculty of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر محمد حسین تقدیسی
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Taghdisi

Specialist: Health Promotion
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر ابراهیم حاجی زاده
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیواستاستتیسم
Ebrahim Hajizadeh
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistic
مدیرداخلی
دکتر فاطمه زارعی
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fatemeh Zarei
Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۹